Proces og borgerinddragelse

Det vi har gjort – om borgerinddragelse i bydelsplanprocessen

Denne 4-årige samling i Østerbro Lokaludvalg trådte første gang sammen den 24. marts 2022.

Allerede den 7. maj afholdt lokaludvalget et internt seminar, hvor man besluttede at bydelsplanens overordnede temaer skulle være: Byplan, Miljø og Teknik; Social, Sundhed, Ældre og Integration; Kultur, Fritid & Idræt; Familie Børn og Unge.

Sådan har vi arbejdet

Vis alle

Maj 2022: Bydelens 1. Bydelsmøde

På lokaludvalgets bare andet ordinære møde den 27. april, besluttede udvalget at afholde et ’Bydelsmøde’ den 24. maj, som startskud til bydelsplanprocessen.

Alle kendte foreninger i bydelen blev inviteret til dette møde. Samtidig besluttede lokaludvalget at bruge Østerbroweekend, den første weekend i juni 2022, til at spørge Østerbroborgerne om deres drømme, håb og ønsker for byudviklingen i bydelen de kommende år.

Der var ca. 50 deltagende foreninger til Bydelsmødet den 24. maj og lokaludvalget fik rigtig mange gode input med hjem til både strategier for ’den gode plads’ og konkrete udviklingsprojekter

Juni 2022: Østerbroweekend

På Østerbroweekend var lokaludvalget i kontakt med rigtig mange borgere og fik også her mere end 100 forsalg til udvikling af bydelen med tilbage til det videre arbejde. Der var idéer om alt fra petanquebaner i Fælledparken over discgolfbaner til gratis busser, flere bilfri gader og flere træer og bænke, fællesspisninger og græs på Strandboulevarden. Også ’byhaver som Berlin’ og mere personale på bibliotekerne samt scener til musik og optræden var blandt de mange forsalg til forbedringer i bydelen.

August – November 2022: Arbejde i fagudvalgene

Efter sommerferien har lokaludvalgets fire fagudvalg arbejdet med de idéer, der blev genereret i forsommeren. Fagudvalgene har i denne proces hentet inspiration blandt fagprofessionelle og i civilsamfundet. For eksempel har fagudvalget for Social, Sundhed, Ældre og Integration i efterår / vinter 2022 haft besøg af Hovedstadens Røde Kors om ensomhed og Center for Mental Sundhed i Københavns Kommune om netop mental sundhed.

På samme måde har fagudvalget for Kultur, Fritid og Idræt været i tæt dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen om strategien for ’Styrket samvær og fællesskab i forbindelse med sport’, der blandt andet handler om udvikling af rammerne omkring sportshaller som f.eks. Svanemøllehallen.

September/oktober 2022: Borgerpanelundersøgelse

I oktober gennemførte lokalvalget en borgerpanelundersøgelse, hvor udvalget spurgte borgerne til vigtigheden af en række temaer og konkrete emner.

Spørgeskemabesvarelserne blev indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden den 23. september 2022 til den 3. oktober 2022. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på mail til 8.612 borgere, der har tilmeldt sig Østerbro Borgerpanel.

I alt deltog 2.137 personer i undersøgelsen. Der var 110 respondenter, som ikke gennemførte hele spørgeskemaet. Det betyder, at 2.027, personer gennemførte hele undersøgelsen.

Formålet med undersøgelsen var overordnet set at samle input til lokaludvalgets bydelsplan. Desuden skulle undersøgelsen hjælpe til med at prioritere blandt de temaer og projektideer som er blevet rejst i forbindelse med den tidlige inddragelse ifm. bydelsplanlægningen – herunder repræsentantskabsmøde og Østerbroweekend 2022.

Borgerpanelundersøgelsen gav nogle solide fingerpeg om hvad der optager borgerne på Østerbro. En opsamling på resultaterne af borgerpanelundersøgelsen kan læses via linket:

Link til borgerpanelsundersøgelse

November 2022: Bydelens 2. Bydelsmøde

Bydelsmøde 2.0 blev afholdt tirsdag den 8. november. På dette møde var der deltagelse af 36 foreninger. På mødet blev resultaterne af lokaludvalgets borgerpanelundersøgelse præsenteret for deltagerne, ligesom fagudvalgene gav en status på deres arbejde. Efterfølgende fik deltagerne på mødet mulighed for at kommentere på de indsatser, der foreløbig er peget på af fagudvalg og lokaludvalg.

På mødet fik deltagerne desuden mulighed for at komme med nye idéer til bydelsplanen. Det benyttede mange og der kom 20 nye idéer eller forslag på bordet. (Se bilag 1 fra LU-møde november 2022).

Blandt de nye idéer var projektet om inddragelse af en del af Løgstørgade som opholdsrum – ikke mindst for eleverne på Randersgades Skole, som har fundet vej helt ind i bydelsplanen.

Også forslag om boldbaner på Edel Sauntés Allé blev bragt op her. Det er en idé, der efterfølgende er blevet taget op af Københavns Borgerrepræsentation og som lokaludvalget har stillet sig bag.

Kriterier for projekter i bydelsplanen

Vis alle

Fagudvalgene har meldt ind

For at bydelsplanen kan blive et skarpt, vedkommende, konkret og til stadighed aktuelt redskab for lokaludvalget i udvalgets videre planlægningsarbejde og politiske arbejde, har udvalget besluttet at opstille en række kriterier for hvilke interesseområder og konkrete projekter, der kan indgå i bydelsplanen.

Kriterierne har været i fagudvalgene og følgende er meldt ind:

 • Et bydelsplansprojekt skal være af høj relevans for bydelens udvikling og borgere.
 • Der fokuseres på, at de valgte indsatsområder/projekter skal være relevante for det politiske niveau (BR).
 • Bydelsplanprojekterne skal løbende aktivere bydelens borgere - enten i udviklingsfasen, planlægningsfasen, eller- og i udførelsesfasen.

Derudover har lokaludvalget, som et praktisk støtteredskab arbejdet med to hjælpekriterier, der kan være med til at angive hvor ressourcekrævende et projekt vil være. Det kan derfor også være med til at indikere, hvor højt et projekt bliver prioriteret og omkostningerne ved at tage nogle projekter med - eller opprioritere dem, frem for andre. De to hjælpekriterier er:

 • Modenhed i projektet
 • Kompleksitet i projektet

Modenhed: Hvor langt er vi i processen med at beskrive projektet - Skala: 1 er kun titel og 5 er næsten færdigKompleksitet: Hvor realistisk er det ift. gennemførelse? Hvor meget er vi selv herrer over? Skala: 1 er 'Vi kan selv' og 5 kræver meget politisk benarbejde. (Se bilag 2).

Bydelsplanskemaet kan supplere projektskemaet, der allerede er i brug i flere fagudvalg. Projektskemaet danner stammen i de projektbeskrivelser, der skal ind i bydelsplanen.

Boblerne – det der ikke kom med – i denne omgang

Vis alle

Se en række forslag til projekter

I lyset af de mange projektidéer er det indlysende, at ikke alt er blevet taget med i bydelsplanen. Kriterierne har i et vist omfang været bestemmende for valg af projekter: Noget har været for stort, noget for småt og noget for umodent.

Men intet er glemt!

Lokaludvalget vil gerne understrege, at bydelsplanen er en dynamisk plan. Et udpluk af projektidéer, der ikke har fundet vej til bydelsplanen i første omgang er blandt andet:

 • Flere legepladser

 • Saunaer som også har sommeråbent

 • Dansepladser

 • Bordtennisborde

 • Flere bænke og udendørs møbler

 • Flere ensrettede gader

 • Flere bilfri gader

 • Gratis busser

 • Nedlægge p-pladser, give mere plads til cykler

 • Flere offentlige musikfestivaler

 • Et børnekulturhus med gode kunst- og kulturoplevelser for børn og unge i alle aldre

 • Scener til musik og optræden

 • Flere træer

 • Flere naturparker med sjældne dyr (biodiversitet)

 • Flere bilfri gader og mere plads til grønt

 • Planter på husfacaderne

 • Flere toiletter

 • Vandposter i byen

 • Flere skraldespande

 • Fokusér mere på ældreomsorg

 • Trianglen som lukket plads

 • Østerbrogade som gågade

 • Nedgravning af jernbanen mellem Svanemøllen og Østerport station

 • Trafik-ø i Skt. Kjelds Kvarter -> hele Østerbro

 • Metro til Rigshospitalet

 • Svømmehal til Nordhavn

 • Kulturbunkere – Classens have – 15 bunkere med tilbud til børn og unge (familier)

 • Åbne offentlige bygninger i weekenden for lokale aktiviteter

 • Integration gennem idrætsforeninger

 • Madskoler for familier

 • Bedre normeringer i daginstitutioner

 • Bedre specialskoletilbud på Østerbro til både udviklingshæmmede og fysisk handicappede

 • Anvend rå industriområder til øve og spillesteder for lokale unge

 • Flere kulturscener

 • Rulleskøjtebaner

Videre proces?

Bydelsplanen er lokaludvalgets egen visions- og arbejdsplan. Den er et arbejdsredskab for bydelen og for lokaludvalgets realisering af indsatsområder og for dialog med forvaltninger og politikere om bydelens udvikling.

Bydelsplanen skal også være et dynamisk dokument, der løbende opdateres i takt med at nye aktuelle temaer opstår, eller eksisterende realiseres.

Derfor vil vi også løbende inddrage interessenter fra bydelen i arbejdet. Vi håber, at mange vil deltage i vores fagudvalg, hvor projekterne er forankret og vi vil én gang om året indkalde til bydelsmøde/repræsentantskabsmøde hvor vi sammen med bydelens foreninger gør status på arbejdet med at få projekterne ud at leve og ser om der er nye projekter, der skal tages op. Næste gang bliver i foråret 2024.

Datapakke for Østerbro

Rapporten indeholder nøgletal om Østerbro og om Østerbros indbyggere. Nøgletallene omhandler bl.a. befolkningsudvikling, socioøkonomi, social udsathed, helbred, erhverv og beskæftigelse, byudvikling og trafik samt skole og fritidsliv. I rapporten sammenlignes Østerbro med resten af København og med de øvrige 11 lokaludvalgsområder.

Data for Østerbro