Retningslinjer for den lokale miljøopgave

I kommissorium for lokaludvalg står der om miljøopgaven:

Lokaludvalgene skal støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere, virksomheder og organisationer i bydelen til aktivt at deltage i miljøprojekter, der samtænker miljø med det sociale, kultur, byplanlægning, økonomi og integration. Lokaludvalgene skal ligeledes skabe lokal interesse og dialog om væsentlige miljøspørgsmål. Lokaludvalgenes miljøaktiviteter skal i øvrigt understøtte Københavns Kommunes visioner og mål på miljøområdet. 

Med henblik herpå skal lokaludvalgene årligt tilrettelægge det lokale miljøarbejde, gennemføre egne miljøaktiviteter og/eller give økonomisk støtte til lokale miljøprojekter, f.eks. Miljøfondene. Herunder skal lokaludvalgene: 

Arbejde for vedvarende forbedringer i det lokale miljø. 
Iværksætte aktiviteter, der gør det lettere for borgere, virksomheder og organisationer i bydelen at handle miljøbevidst og ressourcebesparende i hverdagen. 
Bidrage til udvalgte miljøprojekter og -kampagner i Københavns Kommune, som retter sig mod borgere, virksomheder og organisationer i bydelen, og bidrage til overholdelse af Københavns Kommunes forpligtelser vedrørende lokale miljøindsatser. 
Samarbejde med lokale miljøaktører i bydelen og på tværs af bydelene om fælles miljøtemaer, hvor lokaludvalgene finder det relevant. 

Afrapportering Lokaludvalgene udarbejder årligt en digital rapport om forbrug af midler til lokale miljøaktiviteter. Såfremt lokaludvalgene tillige udarbejder en generel afrapportering om lokaludvalgenes aktiviteter og brug af midler, kan afrapporteringen om forbrug af midler til miljøarbejde indgå i dette. Afrapporteringen forelægges Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til orientering.