Østerbro Lokaludvalgs retningslinjer for Østerbropuljen

Retningslinjer for ansøgning og støtte

Formål

Østerbropuljen bruges til at stimulere borgernes initiativer til aktiviteter, der kan styrke og udvikle bydelens identitet, understøtte eller udvikle netværk og skabe dialog om relevante emner for bydelens liv.

I det følgende benyttes ordet ”aktiviteter” som fællesbetegnelse for initiativer, arrangementer og projekter.

Prioriteringer

 • At der indgår frivillighed og eller medfinansiering.
 • At der primært er tale om igangsætning af en inspirerende, og gerne ny aktivitet i lokalområdet.
 • At der indgår lokale samarbejdsparter.
 • At aktiviteten henvender sig til bredest mulige målgruppe og hjælper til at skabe dialog og netværk imellem bydelens borgere, brugere og institutioner, gerne på tværs af alder, etnicitet og køn.
 • At aktiviteten åbner flere og nye muligheder for kultur, sport og fritidsliv - gerne på tværs af de kreative miljøer.

Betingelser for støtte

 • Aktiviteterne skal være åbne for den relevante målgruppe, og de skal adviseres i bydelen fx via annoncering eller flyers.
 • Lokaludvalget skal nævnes som støttegiver i skriftligt og elektronisk materiale.
 • Støtten bevilges som en underskudsgaranti. Det vil sige, at eventuelle indtægter modregnes udgifterne. Der kan således højst udbetales det bevilgede beløb.
 • Ved aktiviteter der bevilges 200.000 kr. eller derover, kræves der en revisorpåtegning af en uafhængig, autoriseret revisor, og der skal regnskabsaflægges efter de gældende regler for revision. Udgifter til revision afholdes af ansøger.
 • Ansøgninger skal som hovedregel være skrevet på dansk, men engelsk, svensk og norsk vil dog i de fleste tilfælde også komme i betragtning.

Ingen eller begrænset støtte

 • Ingen støtte til studierejser og studieophold.
 • Ingen støtte til fast drift.
 • Ingen støtte til lukkede medlemskredse, f.eks. bogudgivelser eller jubilæumsskrifter.
 • Begrænset støtte til anskaffelser og anlæg på over 15.000 kr. Hvis der gives støtte til anskaffelser, skal det så godt som muligt sikres, at indkøbet kommer bydelens borgere til gode i fremtiden, fx ved udlån eller at brugen af anskaffelsen er offentlig tilgængelig.
 • Ingen støtte til aktiviteter der finder sted før lokaludvalget har behandlet ansøgningen.
 • Ingen støtte til aktiviteter der strækker sig over mere end et kalenderår.

Særligt for ansøgninger fra kommunale institutioner og institutioner der kan sidestilles hermed

 • Hovedvægten lægges på det tværgående og lokale samarbejde.
 • Gennemskuelighed i forhold til de kommunale institutioners med- eller egenfinansiering, således at det fremgår af budgettet, hvor mange timer der er lægges i aktiviteten, estimeret løn og administration fra institutionens side.
 • Der lægges vægt på samarbejde med en eller flere eksterne parter – foreninger, frivillige eller lign. med henblik på at sikre bredde i aktiviteten og forankring uden for kommunalt regi.

Ansøgningsprocedure

Expand all

Ansøgning

For at søge Østerbropuljen, skal du bruge vores ansøgningsskema, som kan downloades fra lokaludvalgets hjemmeside. Find det ved at klikke her.

Når ansøgningen er udfyldt, sendes den til fp_oesterbrolokaludv@okf.kk.dk 

Skriv venligst ”Østerbropuljen” i emnefeltet. 

Vær opmærksom på ansøgningsfristerne. Østerbropuljen har ca. 5 ansøgningsrunder fordelt over kalenderåret. Du kan se de aktuelle ansøgningsfrister ved at klikke her.

Bemærk, at det ved årets sidste ansøgningsrunde (ansøgningsfrist i oktober) er muligt at søge om støtte til projekter, der foregår i det efterfølgende kalenderår.

Ansøgninger, der ikke er rettidig indkommet, eller hvor aktiviteten afholdes inden lokaludvalgets behandling af ansøgningen, afvises administrativt af lokaludvalgets sekretariat.

Når lokaludvalget har behandlet ansøgningen, får du et svarbrev tilsendt på mail med lokaludvalgets beslutning inden for 5 hverdage. Af svarbrevet fremgår forudsætningerne for støtten samt en deadline for afrapportering.

Afrapportering

Når aktiviteten er afsluttet, skal du udfylde et evalueringsskema, hvor også regnskabet indtastes. Du skal bruge evalueringsskemaet, som du finder ved at klikke her.

Du behøver ikke at indsende bilag til regnskabet, men du skal gemme dem i op til 12 måneder, da lokaludvalgets sekretariat laver stikprøvekontroller af de aktiviteter, der har fået støtte fra Østerbropuljen.

Send det udfyldte evalueringsskema til fp_oesterbrolokaludv@okf.kk.dk 
Skriv venligst ”Evaluering” i emnefeltet. Når evalueringen er modtaget, går der op til 10 hverdage, før støtten kommer til udbetaling.

Udbetaling af støtte

Bevilget støtte bliver udbetalt bagudrettet, dvs. når aktiviteten er gennemført, og når lokaludvalgets sekretariat har godkendt evalueringen (eller i særlige tilfælde en redegørelse for evalueringsprocessen).
Der kan efter en konkret vurdering udbetales 50 % af støttebeløbet på forskud, hvis det er nødvendigt for at gennemføre aktiviteten. Ved eventuel forudbetaling er modtageren personligt ansvarlig for pengene, indtil aktiviteten er afsluttet, og evalueringen er godkendt af sekretariatet. 

Hvis du har spørgsmål til retningslinjerne, eller har brug for sparring til din ansøgning, kan du kontakte lokaludvalgets sekretariat:

Tlf.: 20345588 Mail: fp_oesterbrolokaludv@okf.kk.dk