Tidligere undersøgelser

I forbindelse med den offentlige høring om miljøvurderingen af Lynetteholm brugte Østerbro Lokaludvalg borgerpanelet til at spørge bydelens borgere om, hvordan de tror, Lynetteholm vil påvirke deres hverdag de næste mange år. Resultaterne fra undersøgelsen er blevet brugt i forbindelse med arbejdet med at skrive lokaludvalgets høringssvar. 

Vi spurgte bl.a. Østerbro Borgerpanel om de mener, at anlæg af Lynetteholm vil løse fire overordnede udfordringer for København. Godt halvdelen af borgerpanelet er enige i, at Lynetteholm er en god måde at bidrage til løsning af både klimasikring, placering af overskudsjord og befolkningstilvækst i København, mens den anden halvdel er uenige eller "hverken eller" i disse tre spørgsmål.

Derudover har borgerpanelet en række bekymringer om særligt støj og påvirkning af havmiljøet i forbindelse med etablering af Lynetteholm.

Læs hele opsamlingen af undersøgelsen her

Østerbro Lokaludvalg har svaret på en interessenthøring udsendt af Teknik- og Miljøforvaltningen, der foreslår en række stramninger for reglerne for opsætning af nye altaner. 
Undersøgelsen består af en Borgerpanelundersøgelse, en spørgeskemaundersøgelse for borgere der ikke er en del af Borgerpanelet samt en dialog på facebook. Undersøgelsen konkludererer blandt andet, at et flertal af de 2.217 borgere der har gennemført undersøgelsen mener, at man med fordel kan foretage visse stramninger på området.

Læs hele undersøgelsen her.

Læs facebook-kommentarerne her.

Læs høringssvaret her.

Københavns Kommune skal i foråret have en ny ældrepolitik og har sendt et udkast i høring. Lokaludvalget har i forbindelse med høringssvaret udsendt en undersøgelse i Østerbro Borgerpanel for at få input til, hvad der skal til for at skabe det gode ældreliv i København.

Vi bad bl.a. borgerpanelet om at prioritere de 9 temaer, som ældrepolitikken indeholder. Borgerpanelets top tre så sådan ud: 

 1. At der etableres forskellige og fleksible boligformer til forskellige grupper af ældre.
 2. At Københavns Kommune sætter fokus på psykisk sundhed og den opsøgende indsats.
 3. At Københavns Kommune understøtter flere frivillige fællesskaber og klubber for ældre.

Vi har brugt resultaterne fra undersøgelsen i vores høringssvar og indsendt opsamlingen på undersøgelsen sammen med høringssvaret.

Læs hele undersøgelsen her.

Østerbro Lokaludvalg har ansvaret for den lokale miljøindsats og samarbejder med Miljøpunkt Østerbro om dette. Lokaludvalget er ved at undersøge hvilke klima- og miljøemner, vi skal arbejde med fremover.

I den forbindelse har lokaludvalget udsendt en kort borgerpanelundersøgelse for at blive klogere på hvilke emner inden for klima og miljø, som er relevante og vigtige for østerbroerne.

De tre emner, der scorer højst, er:

 1. Modvirke luftforurening (fx krydstogtskibe og bilmotorer)
 2. Mere grønt i bydelen (træer, tage, parker, gader mv.)
 3. Affaldsbehandling og sortering

Læs hele undersøgelsen her.

Københavns Kommune er ved at undersøge, hvordan kommunen kan blive endnu bedre til at involvere københavnerne i udviklingen af byen. 

Østerbro Lokaludvalg udsendte - sammen med en række andre lokaludvalg - i den forbindelse et spørgeskema om borgerinddragelse.

Resultaterne fra undersøgelsen er ved at blive behandlet, og de vil blive brugt til at udvikle nye metoder for kommunens dialog og samarbejde med københavnerne.

 

Som optakt til, at Kommuneplanstrategi 2018 kom i høring hos lokaludvalget, udsendte lokaludvalget en undersøgelse om østerbroernes holdninger til bydelens udvikling gennem Østerbro Borgerpanel. Resultaterne blev bl.a. brugt i forbindelse med arbejdet med at skrive et høringssvar om kommuneplanstrategien. 

Undersøgelsen handlede bredt om Østerbros udvikling med spørgsmål om transport, grønne arealer, boliger og kommunal service og faciliteter. 

Vi spurgte bl.a. Østerbro Borgerpanel om de fem faktorer, der er vigtigst, at kommunen prioriterer fremadrettet i udviklingen af Østerbro. Borgerpanelets top 5 så sådan ud:

 1. Et varieret udvalg af indkøbsmuligheder, specialbutikker, caféer, restauranter og barer
 2. Nærhed til grønne områder i byen/mit lokalområde (f.eks. parker, rekreative områder, grønne opholdssteder)
 3. Adgang til boliger til fornuftige priser
 4. Ren luft
 5. Nemt at komme rundt på cykel

Læs hele undersøgelsen her.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune lavede i slutningen af 2017 en undersøgelse af Københavns borgeres holdning til parkering. 

Forvaltningen ville gerne blive bedre til at prioritere byens rum på den rigtige måde, så både bilisters og ikke-bilisters ønsker og holdninger blev tilgodeset.

Undersøgelsen var bydækkende og blev gennemført af COWI for Teknik- og Miljøforvaltningen. Efter aftale med Østerbro Lokaludvalg sendtes undersøgelsen ud i Østerbro Borgerpanel.

Du kan læse hele parkeringsundersøgelsen her.

Og her kan du se supplerende beregninger til undersøgelsen.

I forbindelse med kommunalvalget havde lokaludvalget inviteret kandidater og kommunalpolitikere til et borgermøde om kultur- og fritidstilbud på hele Østerbro.

Som optakt til borgermødet udsendte lokaludvalget en borgerpanelundersøgelse om brug af tilbud og faciliteter, og resultaterne blev sendt til politikerne og præsenteret på borgermødet.

Læs resultaterne fra borgerpanelundersøgelsen om kultur- og fritidstilbud.

Se vores præsentation af resultaterne til borgermødet.

I forbindelse med kommunalvalget havde lokaludvalget inviteret en række kommunalpolitikere til borgermøde om ældre medborgeres forhold og kommunal service til ældre.

Som optakt til borgermødet udsendte lokaludvalget en spørgeskemaundersøgelse om forholdene på plejehjem og om tilbuddene til ældre. Spørgeskemaet var specifikt målrettet ældre medborgere og pårørende til ældre medborgere på Østerbro. 

Resultaterne fra undersøgelsen blev sendt til politikerne forud for mødet og blev præsenteret på borgermødet.

Læs resultaterne fra borgerpanelundersøgelsen om ældres forhold.

Se vores præsentation af resultaterne til borgermødet.

Østerbro Lokaludvalg lavede i samarbejde med Østerbro Handelsforening og COWI en undersøgelse om detailhandel og butiksliv i Østerbrogade og Nordre Frihavnsgade. Formålet med undersøgelsen var at se på mulighederne for at udvikle Østerbrogade og Nordre Frihavnsgade, så trafik, byrum, handelsliv og uformelle mødesteder styrkes.

I forbindelse med denne detailhandelsundersøgelse udsendte lokaludvalget en spørgeskemaundersøgelse om handelsvaner og østerbroernes brug af de to store handelsgader i bydelen - Østerbrogade og Nordre Frihavnsgade. 

Resultaterne fra borgerpanelundersøgelsen indgår i den samlede rapport og er med til at underbygge og nuancere konklusionerne i detailhandelsundersøgelsen.

Læs resultaterne fra borgerpanelundersøgelsen om butiksliv her.

Læs COWI's detailhandelsundersøgelse her.

I januar 2017 sendte lokaludvalget den første undersøgelse ud gennem Østerbro Borgerpanel. Besvarelserne på undersøgelsen har vi brugt til at kvalificere vores arbejdsprogram i Østerbro Bydelsplan 2017-2020. Vi bad bl.a. borgerpanelet om at vælge de vigtigste ønsker til bydelsplanen, og borgerpanelets prioritering af ønsker så sådan ud:

 1. Grønne oaser og træer i byrummene.
 2. Klima- og skybrudssikring.
 3. Luftforurening.
 4. Grønne trafikløsninger.
 5. Parkeringsforhold for bilister.
 6. Arrangementer og byliv i nærområderne.

Læs hele undersøgelsen her.