Østerbropuljen

Har du en idé til en aktivitet der kan gøre Østerbro til en sjovere og mere spændende bydel at bo i?

Formålet med Østerbropuljen er at støtte aktiviteter, der kan styrke og udvikle bydelens identitet, understøtte eller udvikle netværk og skabe dialog om relevante emner for bydelens liv. Alle kan søge Østerbropuljen.

Se ansøgningsfristerne til Østerbropuljen her.

Download ansøgningsskema til Østerbropuljen nedenfor.

Ansøgningsskema til Østerbropuljen

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, skal det sendes til sekretariatet. Skriv venligst "Østerbropuljen" i emnefeltet. Se kontaktoplysninger i bunden af siden.

Hvis du ikke før har søgt midler i Østerbropuljen, er det en god idé at læse om processen og de kriterier, der skal være opfyldt for at for støtte. Det kan du gøre i menuen herunder.

Kriterier for støtte

Expand all

Følgende skal opfyldes for at der kan tildeles støtte

 1. Aktiviteterne skal være åbne for den relevante målgruppe, og de skal adviseres i bydelen fx via annoncering eller flyers. 
 2. Lokaludvalget skal nævnes som støttegiver i skriftligt og elektronisk materiale 
 3. Støtten bevilges som en underskudsgaranti. Det vil sige, at eventuelle indtægter modregnes udgifterne. Der kan således højst udbetales det bevilgede beløb 
 4. Ved aktiviteter med et samlet budget på 200.000 kr. eller derover, kræves der en revisorpåtegning af en uafhængig, autoriseret revisor, og der skal regnskabsaflægges efter de gældende regler for revision. Udgifter til revision afholdes af ansøger. 
 5. Ansøgninger skal som hovedregel være skrevet på dansk, men engelsk, svensk og norsk vil dog i de fleste tilfælde også komme i betragtning.

Lokaludvalget prioriterer

 1. Ansøgninger hvor der indgår frivillighed og eller medfinansiering
 2. Ansøgninger hvor der primært er tale om igangsætning af en inspirerende og gerne ny aktivitet i lokalområdet
 3. Ansøgninger hvor der indgår lokale samarbejdspartnere
 4. Ansøgninger hvor aktiviteten henvender sig til bredest mulige målgruppe og hjælper til at skabe dialog og netværk imellem bydelens borgere, brugere og institutioner, gerne på tværs af alder, etnicitet og køn
 5. Ansøgninger hvor aktiviteten åbner flere og nye muligheder for kultur, sport og fritidsliv - gerne på tværs af de kreative miljøer 

Lokaludvalget støtter ikke

 1. Studierejser og studieophold
 2. Fast drift
 3. Lukkede medlemskredse eller, f.eks. bogudgivelser eller jubilæumsskrifter
 4. Aktiviteter der finder sted før lokaludvalget har behandlet ansøgningen 
 5. Aktiviteter der strækker sig over mere end et kalenderår.  

Lokaludvalget giver begrænset støtte til anskaffelser og anlæg på over 15.000 kr. Hvis der gives støtte til anskaffelser, skal det så godt som muligt sikres, at indkøbet kommer bydelens borgere til gode i fremtiden, fx ved udlån eller at brugen af anskaffelsen er offentlig tilgængelig.

OBS-punkter for ansøgninger fra kommunale institutioner

 1. Hovedvægten af aktiviteten lægges på det tværgående og lokale samarbejde
 2. Der skal være gennemskuelighed i forhold til de kommunale institutioners med- eller egenfinansiering, således at det fremgår af budgettet, hvor mange timer der er lægges i aktiviteten samt estimeret løn og administration fra institutionens side.
 3. Der bør i ansøgning og aktivitet lægges vægt på samarbejde med en eller flere eksterne parter – foreninger, frivillige eller lign. med henblik på at sikre bredde i aktiviteten og forankring uden for kommunalt regi. 

Punkterne gælder også for institutioner, der kan sidestilles med kommunale institutioner. 

Sådan søger du

Expand all

Ansøgningsprocedure

For at søge Østerbropuljen, skal du bruge vores ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet kan downloades her (word).

I skemaet skal du beskrive, hvad projektet går ud på, hvad formålet er, hvilken målgruppe det henvender sig til og hvordan du har tænkt dig at nå dem. Du skal desuden lave et realistisk budget, der viser, hvordan du har tænkt dig, at projektet skal finansieres.

Send ansøgningen til fp_oesterbrolokaludv@okf.kk.dk

Skriv venligst ”Østerbropuljen” i emnefeltet. 

Lokaludvalgets behandling

Det er lokaludvalget, der beslutter, om der skal bevilges støtte til de indkomne ansøgninger. Når ansøgningen er modtaget og gennemgået af sekretariatet, vil lokaludvalgets puljeudvalg behandle ansøgningerne og komme med en indstilling til lokaludvalget, om ansøgningen skal have støtte eller ej. Herefter tager lokaludvalget stilling til ansøgningerne.

Ansøgningerne bliver ikke offentliggjort, men vær opmærksom på, at ansøgningstitel, ansøgernavn, et kort resumé af ansøgningen og lokaludvalgets beslutning kommer til at ligge offentligt tilgængeligt på internettet som en del af mødematerialet til det lokaludvalgsmøde, hvor ansøgningerne behandles.

Når lokaludvalget har behandlet ansøgningen, får du et svarbrev tilsendt på mail med lokaludvalgets beslutning inden for fem hverdage. Af svarbrevet fremgår forudsætningerne for støtten samt en dato for afrapportering.

Frister for ansøgninger

Vær opmærksom på ansøgningsfristerne. Østerbropuljen har ca. fem ansøgningsrunder fordelt over kalenderåret. Se ansøgningsfristerne ved at klikke her.

Bemærk, at det ved årets sidste ansøgningsrunde (frist i november) er muligt at søge om støtte til projekter, der foregår i det efterfølgende kalenderår. 

Ansøgninger, der ikke er rettidig indkommet, eller hvor aktiviteten afholdes inden lokaludvalgets behandling af ansøgningen, afvises administrativt af lokaludvalgets sekretariat.

Når du har fået støtte

Expand all

Evaluering og regnskab

Når aktiviteten er afsluttet skal du udfylde et evalueringsskema, hvor også regnskabet indtastes. Du kan downloade evalueringsskemaet længere oppe på siden (word).

Du behøver ikke at indsende bilag til regnskabet, men du skal gemme dem i op til 12 måneder, da lokaludvalgets sekretariat laver stikprøvekontroller af de aktiviteter, der har fået støtte fra Østerbropuljen.  

Send efterfølgende det udfyldte evalueringsskema til os. Skriv venligst ”Evaluering” i emnefeltet. Se kontaktoplysninger i bunden af siden. Når evalueringen er modtaget, går der op til 10 hverdage, før støtten kommer til udbetaling. 

Udbetaling af støtte

Bevilget støtte bliver udbetalt bagudrettet, dvs. når aktiviteten er gennemført, og når lokaludvalgets sekretariat har godkendt evalueringen (eller i særlige tilfælde en redegørelse for evalueringsprocessen).  

Der kan efter en individuel vurdering udbetales 50 % af støttebeløbet på forskud, hvis det er nødvendigt for at aktiviteten kan gennemføres. Ved eventuel forudbetaling er modtageren personligt ansvarlig for pengene, indtil aktiviteten er afsluttet, og evalueringen er godkendt af sekretariatet.  

Husk at bruge lokaludvalgets logo

Hvis du får støtte til dit arrangement, skal lokaludvalget krediteres for støtten. 

Du kan downloade lokaludvalgets logo i forskellige formater her.

Contact

Kontakt os her, Østerbro Lokaludvalg