Trafikal fredeliggørelse af Østerbro

Effekter af Østlig Ringvej og forslag til ny Trafiksaneringsplan

Østerbro Lokaludvalg har fået lavet et notat om effekterne på Østerbro af en Østlig Ringvej. I notatet er der også forslag til løsninger på de problemer en ringvej kan medføre for vores bydel. 

Der har tidligere været et ønske om trafikal fredeliggørelse af Østerbro, som er beskrevet i Bydelsplan for Østerbro. Dette ønske aktualiseres af planerne om at etablere en Østlig Ringvej om København.

I forlængelse af den forundersøgelse som Københavns Kommune og Vejdirektoratet har gennemført af en Østlig Ringvej, har Østerbro Lokaludvalg derfor bedt to trafikforskere om en analyse af følgende:
 

• En fremskrivning af trafikken til 2035 og 2050

• Konsekvenserne for trafikmønsteret på Østerbro af en Østlig Ringvej

• Kapaciteten i tunnelen i forhold til den forventede trafik

• Hvilke trafikale forbedringer på Østerbro kunne reducere effekterne på Østerbro
 

Københavns Kommunes og Vejdirektoratets forundersøgelse af en Østlig Ringvej viser, at der vil ske en kraftig trafikstigning på den nye forbindelse og dens fortsættelse via Nordhavnstunnelen og Nordhavnsgade til Lyngbyvej. Til gengæld sker der en aflastning af trafikken på næsten alle andre gader på Østerbro.

Forundersøgelserne forudsætter imidlertid, at der sker et fald i antal biler pr. 1000 indbyggere i København helt generelt mellem 2025 og 2050. Hvis denne forudsætning ikke holder, vil det betyde, at den beregnede trafikale aflastning ikke vil realiseres.

Derfor er der god grund til at gennemføre en trafiksanering af Østerbro, der reducerer den gennemkørende og uvedkommende trafik på Østerbro.

 

Det foreslås at dette gennemføres ved følgende hovedgreb:

• At der etableres en trafikø med 3 zoner (Se oversigtstegning over trafikøer på Østerbro her) 

• At Poul Henningsens Plads lukkes for biltrafik og vejarealet anvendes til byrum og grønne strøg

• At Trianglen delvist lukkes for gennemkørsel

• At der etableres ensretninger, der betyder at gennemkørsel i bil bliver meget vanskelig og at der frigøres vejareal, der kan anvendes til grønne strøg og ophold
 

Læs hele notatet her. 

Vil du vide mere om Østlig Ringvejs konsekvenser for Østerbro? Så deltag i konferencen om Østlig Rinvej, som vi arrangerer i samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg! Find mere information om konferencen her.