Stiforbindelse og belysning i Rymarkskvarteret

  • ""
Kvarteret er et boligområde med enkelte grønne åndehuller.

Østerbro Lokaludvalg har sat fokus på byområdet nord for Borgervænget, øst for Lyngbyvej og syd for Tuborgvej samt Østerbro op til Hellerup Station, her kaldet Rymarkskvarteret. Et kvarter der indgår i både Østerbro og Bispebjerg bydele.

Kvarteret er et boligområde med enkelte grønne åndehuller. Samtidig bærer området præg af en fysisk isolering fra de omkringliggende byområder, da det omkranses af både jernbane og store veje. Området har de seneste år mistet servicefunktioner som apotek, bogbus, posthus og forretninger, og er på vippen til at komme på regeringens og Københavns Kommunes liste over udsatte boligområder. Beboere oplever også en tiltagende utryghed.

Samlet set trænger Rymarkskvarteret til et løft og en forebyggende indsats. Østerbro Lokaludvalg foreslår her to fysiske indsatser i området, der kan understøtte det gode hverdagsliv, trygheden i området og sikre en umiddelbar forbindelse til det kommende kulturcenter ved Kildevældsskolen og Østerbro syd for Ringbanen.

En ny stiforbindelse

Der er behov for at etablere en ny stiforbindelse fra Rymarkskvarteret gennem den eksisterende tunnel under Hellerupbanen, over Svanemøllen Kaserne og over den kommende Nordhavnsvej og Ringbanen til Kildevældparken i Sankt Kjelds Kvarter. En sti der vil åbne Rymarkskvarteret op og etablere den sammenhæng mellem Rymarkskvarteret og det øvrige Østerbro, som der længe har manglet.

Borgerne i Rymarkskvarteret efterspørger mødesteder og kulturelle aktiviteter. Stien over kaserneområdet, vil øge tilgængeligheden til Sankt Kjelds Kvarter og give borgerne fra det helt nordlige Østerbro og østlige Bispebjerg adgang til at bruge det kommende Kulturcenter ved Kildevældskolen (jf. projektnr. 1 og Budget 2013).

Stien skal være attraktiv for bløde trafikanter, have god belysning og evt. åbne aktivitetsmuligheder på dele af ruten. Forbindelsen over kaserneområdet vil med fordel kunne anvendes af pendlere til og fra nordligere egne af byen og centrum. 

Bedre gadebelysning

En del af stierne i Rymarkskvarteret er meget mørke i aften- og nattetimerne. Derfor foreslår Lokaludvalget, at der etableres bedre gadebelysning i udvalgte dele af området (se kort). Belysningen af stierne kunne udformes som den nyetablerede pullertbelysningen på stierne i Fælledparken, men kunne også på udvalgte steder udformes, så den både skaber tryghed og bidrager til oplevelser i byrummet.

Sammenhæng og trygge byrum
Det overordnede formål med projektforslaget er at understøtte en positiv udvikling i et byområde, der har brug for et løft, herunder at:

  1. Skabe sammenhæng mellem Rymarkskvarteret og det øvrige Østerbro, og dermed styrke forbindelserne til og fra et område, der er for lukket om sig selv
  2. Skabe grundlag for at det nordligste Østerbro og Rymarkskvarteret kan drage nytte af et nyt kulturcenter ved Kildevældskolen
  3. Øge trygheden og brugen af byrummene ved bedre gade- og stibelysning
  4. Øge udnyttelsen af og tilgængeligheden til de grønne rekreative områder i det nordlige Østerbro; Ryvang Naturpark og Kildevældparken

Projektet vil fungere som led i en forebyggende indsats i et område, der tenderer en negativ udvikling. Bedre belysning og en åbning af området vil understøtte kommunens mål om at skabe en tryg og inkluderende by.

Projektet understøtter kommunens målsætning om at fremme den grønne mobilitet, herunder cykelstrategien samt Københavns og Østerbros fodgængerstrategi med målsætningen om, at folk skal gå mere.  

Projektets målgruppe er borgerne i Rymarkskvarteret og Sankt Kjelds Kvarter, men stien vil generelt styrke sammenhængen i hele bydelen, ligesom den vil kunne anvendes af pendlere fra den ydre del af byen til og fra centrum.

 

Sammenhæng til andre projekter

Projektforslaget skal ses i sammenhæng med projektforslaget om et nyt Kulturcenter ved Kildevældskolen. Områdefornyelsen i Sankt Kjelds Kvarter arbejder desuden med at etablere en række bevægelsesstrøg, som hægtes på den ønskede stiforbindelse. Bevægelsesstrøget går bl.a. via Bryggervangen som leder direkte ud i Kildevældsparken. Bevægelsesstrøget vil sammen med den foreslåede sti skabe en direkte grøn forbindelse mellem søerne og Ryvangen Naturpark og give adgang til metrostationerne ved Vibenhus Runddel og PH’s Plads .

Realisering af projektet

Københavns Kommune kan realisere projektdelen vedr. stiforbindelsen i samarbejde med Østerbro Lokaludvalg og Områdefornyelsen i Sankt Kjelds Kvarter. Området ved Svanemølle Kaserne er statsejer, og Forsvaret skal give tilladelse til at åbne området for offentligheden før stien kan etableres.

Belysningsdelen kan realiseres i et samarbejde mellem Østerbro Lokaludvalg, områdets beboere, boligforeninger og Københavns Kommune, der er ved at effektivisere byens gadebelysning.

Projektet er relevant for Teknik- og Miljøforvaltningen. Opstilles der bevægelses/sportsfaciliteter på ved stien, vil projektet også være relevant for Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Realiseringsplan

Fase 1: 1.år – Københavns Kommune retter henvendelse til Forsvaret vedr. en åbning af det militære område. Københavns Kommune prioriterer udskiftning af gadebelysning i Rymarkskvarteret. Derudover skal lokaludvalget og Teknik- og Miljøforvaltningen i dialog med boligforeningerne i området, samt Københavns Ejendomme der ejer en del af de stier, som har behov for forbedring af belysningen.   
Fase 2: 2. år – Borgerdialog og planlægning 
Fase 3: 3. og 4. år – Projektering og anlæg

Økonomi

Anlægsprisen for stiforbindelse,  bro og belysning anslås til  ca. 27 mio. kr.

Driften af stiforbindelse og belysning anslås til 50.000-75.000 kr. årligt, hvilket dækker vedligeholdelse og vintertjeneste.

Stiforbindelsen kan finansieres af Københavns Kommune. Indgår projektforslaget som en del af en fremtidig områdebaseret indsats, vil finansieringen kunne sammensættes via private, kommunale og vel også statslige midler.

Forbedringen af belysningen i området vil kunne finansieres dels via kommunale midler, dels via private midler fra boligforeningerne.

Find visualiseringer af stiforbindelsen her.