Renovering af Svanemøllens Kaserne

Læs med her, hvis du er nysgerrig på den forestående renovering af Svanemøllens Kaserne

Som led i udmøntningen af politiske aftaler på forsvarsområde skal der i de kommende år etableres yderligere funktioner til forsvarsformål og beredskabsformål på Svanemøllens Kaserne. Det sker med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse som bygherre. Konkret skal kaserneområdet udbygges som centrum for forsvarsrelaterede uddannelser med et grønt campusområde til Forsvarsakademiet. Desuden skal Forsvarets Efterretningstjeneste samles i et nybygget hovedkvarter på området. Endelig skal der etableres et permanent helikopterberedskab til støtte for politi og forsvar, herunder navnlig et helikopterberedskab til terrorsikring. Helikopterberedskabet har siden 2017 opereret midlertidigt fra kaserneområdet. Området forbliver altså kaserne, og dermed bliver området ikke offentligt tilgængeligt. 

Uafhængigt af planerne om etablering af yderligere funktioner på Svanemøllens Kaserne til forsvars- og beredskabsformål har forsyningsselskaberne HOFOR A/S og Novafos A/S igangsat et projekt for etablering af et nyt, sammenhængende skybrudssikringsanlæg i den nordlige del af København, Gladsaxe og Gentofte kommuner. En afgrænset del af dette projekt forventes realiseret i den nordlige ende af kaserneområdet, hvorfor der i forslaget til landsplandirektiv er indarbejdet et plangrundlag herfor. Da dette projekt ikke vedrører forsvarsformål eller beredskabsformål er der, i overensstemmelse med Lov om miljøvurdering af planer og programmer, udarbejdet en miljøvurdering af landsplandirektivet for denne afgrænsede del af skybrudssikringsanlægget. 
 
Denne miljøvurdering sendes i offentlig høring sammen med forslaget til landsplandirektiv. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer kan miljøvurderingen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagen kan først indgives, når landsplandirektivet er trådt i kraft. Klagefristen er 4 uger, og den regnes fra tidspunktet for landsplandirektivets udstedelse. Klageproceduren fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. 

For nærtboende beboere inkluderer OBS-punkter følgende:

  • Ændringer i trafikale forhold idet Ryvangs Alle udbygges, imens Svanemøllevej lukkes. 
  • Mulige støjgener ved etablering af permanent helikopterlandingsplads. 

Den 17. september 2020 kl. 16.00-18.30 inviterer Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse alle interesserede til informationsmøde på Svanemøllens Kaserne (Idrætshallen, bygn. 34). I forbindelse med informationsmødet vil Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse orientere om udbygningen af Svanemøllens Kaserne. Erhvervsstyrelsen vil også være repræsenteret og kunne svare på eventuelle spørgsmål vedrørende forslaget til Landsplandirektiv for Svanemøllens Kaserne. 
 
Find høringsbrevet, hvor der også er info omkring tilmelding til informationsmødet, her.

Find høringsmaterialet og indgiv høringssvar her.