Østerbrogade som miljøprioriteret strøggade

  • ""
Østerbrogade er Østerbros puls. Det er en livlig handelsgade, men bylivet har ikke lige gode vilkår over alt i gaden.

Gaden er tæt trafikeret og svær og usikker at passere mange steder – i sær for børn og ældre borgere. Fortove og cykelstier er nogle steder for smalle, og der er generelt for lidt plads til at rumme både fodgængere, parkerede cykler og barnevogne, butiksudstillinger og udendørs servering. Samtidig kan busdriften forbedres i dele af gadens forløb.

Fredeliggørelse og begrønning

Østerbro Lokaludvalgs projekt om Østerbrogade vil fredeliggøre og begrønne gaden. Den motoriserede trafik begrænses, så cyklister, fodgængere og bilister fremover færdes på mere lige og sikre vilkår, og så betingelserne for handels- og caféliv forbedres.

Omdannelsen til miljøprioriteret handelsgade rækker fra Svanemøllen Station i nord til krydset efter Østerport Station, hvor Dag Hammerskjölds Allé møder Grønningen. Omdannelsens faser er skitseret herunder. Lokaludvalget ser den nordlige del af Østerbrogade som den del af strækningen, der har det mest aktuelle behov for forbedringer. Det er da den del, Københavns Kommune har udarbejdet et sikkerhedsprojekt for. Fase 3 afventer, at Metroringen er bygget færdig, og at arbejdspladsen i Sortedamssøen er nedlagt. Læs lokaludvalgets konkrete forslag nedenfor.

En pulserende og grøn gade

Med lokaludvalgets projekt, vil Østerbrogade fortsat være Østerbros puls – blot i en form hvor udeliv og aktivitet opnår langt bedre vilkår. Samlet set løser projektet en lang række udfordringer:

  • Trafiksikkerheden øges, da gående, cyklister og bilister skal færdes på mere lige og sikrere vilkår – blandt andet gøres det mere sikkert at krydse gaden.
  • Forudsætningerne for grøn mobilitet øges, når forholdene for forgængere og cyklister forbedres.
  • Der skabes et grønnere og roligere byrum med flere træer og bedre muligheder for aktivitet og ophold samt café- og handelsliv.
  • Der opnås bedre afvikling af den kollektive trafik ved at omplacere stoppesteder og holdepladser i forhold til kryds og passagergrundlag.
  • Parkeringsmulighederne forbedres med fast tidsubegrænset parkering i hele strækningens længde.

Sammenhæng til andre projekter

Projektet er del af lokaludvalgets samlede Trafikstrategi for byrum og gadeforløb langs Østerbrogade. Strækningen fra Lille Triangel til Grønningen er drøftet foreløbigt med Indre By Lokaludvalg.

Projektet skal desuden koordineres med følgende projekter under Teknik- og Miljøforvaltningen:

  • Midlertidig lysregulering ved Borgervænget: Bedre og sikrere trafikafvikling i krydset mellem Borgervænget og Østerbrogade gennem etablering af midlertidig lysregulering.
  • Trafiksikkerhedspakke 1: Trafiksikring af strækningen fra Jagtvej til Svanemøllen st. med fremskudte heller, nye svingbaner og indsnævring af vejen fra fire til to spor. Lokaludvalgets projekt indeholder flere grønne løsninger og bedre krydsningsmuligheder end skitseret i forvaltningens løsning.
  • Svanemølleruten: Cykelrutens krydsning af Østerbrogade ved Borgervænget.

Realisering af projektet

Lokaludvalget har tidligere gennemført borgerdialog om projektet – med stor opbakning. Dialogen om projektets konkrete indhold fortsættes med borgere, lokalråd, bolig- og handelsforeninger og øvrige lokale interessenter, så der fortsat sikres bred lokal opbakning og forankring.

Borgernes inputs

Østerbro Lokaludvalg har gennem et gadeevent 18. juni om Østerbrogade Nord og et borgermøde 20. juni om Østerbrogade Syd fremlagt skitseforslagene. Lokaludvalget fik ved begge arrangementer en masse konstruktive inputs til projektet og der var stor interesse blandt de fremmødte for at komme i gang med at se på byudviklingen og trafiksituationen på Østerbro.

På gadeeventet lørdag den 18. juni om Østerbrogade Nord var folk meget positive overfor Lokaludvalgets forslag om ændring af Østerbrogade. Der var kun én, der var imod midterhellen og projektet som helhed. De fremmødte var mest interesserede i, hvordan foreslagene kunne blive til noget og om det var Lokaludvalget der bragte borgernes forslag videre. En enkelt ville have bredere fortove. Og en anden ville gerne have bredere cykelsti på bekostning af fortovet i østsiden af Østerbrogade. Der var ingen opbakning til brostenene, der skal tages fra bredden på cykelstien.  

Bekymring for Dag Hammerskjölds Allé

Indtrykket fra borgermødet den 20. juni om Østerbrogade Syd, Trianglen og Dag Hammerskjölds Allé er overordnet positivt. Især vedrørende Trianglen, selvom der kom indvendinger imod karakteren af den foreslåede belægning. Indre By Lokaludvalg var dog bekymret for forslaget om Dag Hammerskjölds Allé med en begrundelse om, at indfaldsveje bør ses i en helhed. Hvis problemet kun løses et sted, så sidder trafikken over andre steder, og i dette tilfælde kommer det til at gå ud over især Indre By.

Download opsamlingen på borgermøderne her

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage ved møderne kan du stadig se plancherne, der er opstillet på Østerbrogade overfor Carl Nielsens Allé. Du kan også høre mere om projektet ved Kulturnatten, hvor du kan møde Lokaludvalget på Skt. Jakobs Plads. her kan du se projektplancherne og få en snak med udvalget om trafikstrategien.