Østerbro Lokaludvalg opfordrer Teknik- og Miljøudvalget til at prioritere omdannelse af Trianglen

Timingen er perfekt for en forbedring af Trianglen

Lokaludvalget har vedtaget en ny udtalelse omkring omdannelse af Trianglen, som vi ønsker omdannet til et nyt, grønnere byrum. Udtalelsen henvender sig især til Teknik- og Miljøudvalget, som vi opfordrer til at prioritere de politiske beslutninger og midler, der er nødvendige for at projektet på sigt kan gennemføres.

I bydelsplan 2017-2020 formulerede vi 9 indsatsområder, vi som lokaludvalg ville arbejde for at få gennemført, så Østerbro kan blive en endnu bedre bydel at bo i. Indsatsområderne blev udarbejdet med afsæt i borgerinddragelse, og har dannet grundlag for vores arbejde de seneste år. Vi er lykkes med at få gennemført 8 ud af de 9 indsatsområder. Dét indsatsområde vi stadig kæmper for, er at gøre Østerbrogade til et miljøprioriteret handelsstrøg, der både skal komme borgere og det lokale erhvervsliv til gode. En omdannelse af Trianglen til et grønt byrum, der tilgodeser cyklister og leder trafikken væk fra Østerbrogade, er en vigtig del af dette arbejde.

Når vi sætter fokus på Trianglen netop nu, skyldes det to aktuelle forhold. For det første den vejgenopretning der netop er påbegyndt på Østerbrogade og som skal gå fra Trianglen til Jagtvej. For det andet har Københavns Kommune fået medhold i ankesagen vedrørende Nordre Frihavnsgade som cykelgade, og kan dermed frigive anlægsmidlerne og sætte projektet i gang. Timingen for en omdannelse af Trianglen er altså helt optimal, da det lige nu kan tænkes sammen med de to nævnte projekter.

Vi har udarbejdet et udkast til, hvordan en omdannelse kan se ud. Grundtanken er, at man lukker af for biltrafik ind og ud af Odensegade, og leder trafikken vest om Trianglen. En del af den trafik der ville have kørt i nord- og sydgående retning af Østerbrogade og krydset Trianglen, ledes i stedet uden om Trianglen i vestlig retning. Det vil betyde, at en del biler vil vælge Øster Allé. Der skabes et byrum med plads til mere grønt, og eventuelt mulighed for udeservering.

I udkastet er der opstillet flere forskellige måder at skabe flow i cykeltrafikken, som vil blive ledt hen over byrummet ved Trianglen. Du kan se hele udkastet til omdannelse af Trianglen her.

På længere sigt ønsker vi en generel trafiksanering af Østerbro ikke mindst i lyst af den kommende østlige ringvej. Men vi mener, at dette er en unik chance for at gøre Trianglen til et naturligt centrum for Østerbro, og for at imødekomme borgernes ønske om at gøre Østerbrogade mere grøn og handelsvenlig.

Udtalelsen lyder i sin helhed:

Østerbro Lokaludvalg tilslutter sig tanken om at omdanne Trianglen til et sammenhængende grønt og rekreativt byrum og finder, at de i forslaget beskrevne forandringer giver gode løsninger på de nuværende udfordringer, og dermed danner et velfungerende fundament for det videre arbejde. Derfor opfordrer vi medlemmerne af Teknik og Miljøudvalget til at prioritere de nødvendige politiske beslutninger og midler, der kan føre til projektets gennemførsel'.