Københavns børn oplever klassisk musik

  • ""
Østerbro Lokaludvalg arbejder for, at alle børn i Københavns Kommune får mulighed for at opleve klassisk musik i DR-koncertsalen.

Østerbro Lokaludvalg arbejder for, at alle børn i Københavns Kommune - uanset social og kulturel baggrund - får mulighed for at opleve klassisk musik i DR-koncertsalen, en af verdens bedste koncertsale. Idéen er, at der etableres et samarbejde mellem DR-musikarium og folkeskolerne i Københavns Kommune om, at byens børn på et af klassetrinnene mellem 4. og 6. tilbydes et undervisningsforløb omkring stor symfonisk musik. 

Formålet er at bidrage til at bryde den negative sociale arv ved at sikre, at alle børn mindst én gang i deres skoletid lever sig ind i og hører stor symfonisk musik i DR-koncerthuset.

Københavns Kommunes politik på børneområdet er ”….bedst muligt {at} udvikle børn og unges faglige, sociale, kulturelle og kreative kompetencer, fordi disse er nødvendige for at sikre vores børn og unge en fremtid med meningsfuldt livsindhold og givende samvær med andre mennesker”.

Projektforslaget ”Københavns børn oplever klassisk musik” lever op til ovennævnte ved, at børnene i deres hjemby oplever noget af verdens bedste musik spillet af nogle af verdens bedste musikere i en af verdens bedste koncertsale.

Et tilbud til alle byens folkeskoler

Nærværende forslag om et bydækkende projekt for alle 4.-6. klasser i Københavns Kommune er i hovedtræk følgende:
 

  • Ét klassetrin overværer én gang i deres skoletid stor symfonisk musik i DR-koncertsalen.
  • Hvert år i maj inviterer DR-Musikarium to kontakt-musiklærere fra hver folkeskole til et informationsmøde i DR-koncertsalen om "Københavns børn oplever klassisk musik".
  • Forældre inddrages ved, at op til fem forældre pr. klasse kan ledsage børnene sammen med musiklæreren til DR-koncerten i første halvdel af november. 
  • Senest 1. september hvert år udsender DR-Musikarium netbaserede undervisningsmaterialer til de skoler, der ønsker at deltage i projektet.
  • I første halvdel af november hvert år holdes op til 3 koncerter af ca. 50 minutters varighed med stor symfonisk musik i DR-koncertsalen. Der vil kunne være max. 1.500 koncertgæster pr. koncert, i alt op til 4.500 koncertgæster. Nogle år vil koncerterne kunne gennemføres efter en "ønskekoncertmodel", hvor eleverne forud for koncerten vælge favoritnumre blandt det på forhånd udsendte undervisningsmateriale med "hits inden for stor symfonisk musik". Den maximale koncertkapacitet på 4.500 personer vil kunne dække minimum et helt klassetrin på de københavnske folkeskoler, inkl. musiklærere og op til fem forældre pr. klasse.
  • Hvert år i december færdiggøres en kort netbaseret erfaringsindsamling omkring aktiviteterne i årets løb.

 

Sammenhæng til andre projekter

DR-musikarium afprøver i perioden 2012-2014 en række aktiviteter rettet mod børn og unge. I den forbindelse har Østerbro Lokaludvalg etableret et samarbejde med DR om et undervisningsforløb, der gennemføres som pilotprojekt i 2012. En del af undervisningsforløbet er at ca. 425 elever fra fire folkeskoler på Østerbro overværer ca. en time af generalprøven på ”Järvi og Bernstein” efter på forhånd at have arbejdet med emnet. 

Et opfølgende pilotprojekt i 2013, som vil ligne den bydækkende 2014 model, er under udarbejdelse af en arbejdsgruppe under Østerbro Lokaludvalg. Dette pilotprojekt udarbejdes også i et samarbejde mellem Østerbro Lokaludvalg og DR-musikarium. Der arbejdes på, at 2013-projektet vil indebære et tilbud til 4.-6-klasser på alle skoler på Østerbro, ligesom det overvejes om en anden bydel kan inddrages i projektet.

Erfaringer fra de gennemførte pilotprojekter i 2012 og 2013 stilles til rådighed for et projekt, der kan køre på bydækkende niveau på sigt.

I august 2012 blev der etableret en samarbejdsaftale mellem Børne- og Ungeforvaltningen og DRmusikarium. Klassisk musik indgår dog ikke som en del af denne aftale.

Realisering af projektet

DR og Københavns Kommune – herunder byens folkeskoler – kan realisere projektet.

Børne- og Ungdomsforvaltningen og DR-Musikarium aftaler det nærmere samarbejde omkring "Københavns børn oplever klassisk musik" for så vidt gælder arbejdet efter udgangen af 2013, hvor Østerbro Lokaludvalgs forarbejde senest vil blive afsluttet.

Projektet er relevant for Kultur- og Fritidsforvaltningen og for Børne- og Ungeforvaltningen.

Realiseringsplan

2012: Gennemførelse og evaluering af 1. pilotprojektet ”Østerbrobørn oplever klassisk musik 2012”, der omfatter ca. 400 børn, 4.-6. Klassetrin. Her etableres samarbejdskontakter og der gøres erfaringer vedr. lærerinddragelse og forældresamarbejde.

2013: 2. Pilotprojekt ”Østerbrobørn oplever klassisk musik 2013”.  Her tilbydes ét klassetrin mellem 4. og 6. på alle Østerbroskoler, samt evt. anden bydel deltagelse. Erfaringerne kan stilles til rådighed for Borgerrepræsentationens drøftelser af bydelsforslag og budget 2014.

2014: ”Københavns børn oplever klassisk musik” kan blive en mulighed for alle skolebørn i København mellem 4. og 6. Klasse.

Økonomi

Projektet anslås årligt at koste 200.000 kr. for Københavns Kommune. DR vil derudover kunne medfinansiere projektet.