Grøn mobilitet – fodgænger-netværk og mødesteder

  • ""
  • ""
  • ""
Lokaludvalget arbejder for at skabe tiltag, der fremmer lysten til at opholde sig og bevæge sig til fods i gaderummet.

Lokaludvalgets vision er, at man skal kunne gå sikkert, trygt og ukompliceret. Det skal være let at gå rundt i byen, let at gå til sine mål og let at nå frem til den kollektive trafik. Det skal være nemmere for ældre fortsat selv at kunne foretage indkøb i en højere alder.

Lokaludvalget har i fællesskab med Miljøpunkt Østerbro udviklet et første bud på en fodgængerstrategi for Østerbro. Nærværende projektforslag udspringer af denne strategi.

Fodgængernetværk på Østerbro

Lokaludvalget foreslår derfor, at der som pilotindsats etableres et fodgængernetværk på Østerbro. Pilotnetværket etableres som begyndelsen på et fuldt udbygget fodgængernetværk, der sigter mod at binde Østerbro sammen, og videreudvikle bydelens gå-kvaliteter mere generelt.
Netværket skal eliminere små, daglige køreture i bil til indkøb, skoler og institutioner. Desuden skal der udpeges metoder til at udvikle de eksisterende byområder, så der bliver bedre forhold og flere oplevelser for fodgængerne.

En forbedring af forholdene for fodgængere vil nedbringe CO2-udslip, reducere bil trængsel, reducere utryghed og forbedre sundhed og livskvalitet. Et fodgængernetværk kan skabe mere byliv og nye måder at bruge byen, ligesom pilotnetværket her vil lægge op til en opfølgende indsats for en bedre integration mellem bydelens 7 kvarterer.

Ved et fodgængernetværk menes, at der på en udvalgt strækning arbejdes med genveje, mødesteder, oplevelser, aktiviteter, sikring af krydspunkter, overgange, op- og nedkørsler fra fortov til gadeplan, trafiksikkerhed, høj komfort i forhold til vedligeholdelse og renhold, fremkommelighed og tilgængelighed – også for handicappede, gangbesværede, brugere af rollatorer og kørestole. Derudover skal der arbejdes med belægning, begrønning, kortere bænke med ryglæn og armstøtter samt belysning. I forbindelse med fodgængernetværket kan der etableres offentlige toiletter.  Netværket skal forsynes med vejvisningsskilte, gåafstande og gåtider. Derudover skal netværket sammentænkes med cykelstier og motionsstier samt klimaløsninger.

Pilotnetværket tager sit udgangspunkt i Østerbrogade og Nordre Frihavnsgade, der er en central del af Østerbros ’rygrad’, og binder disse sammen med den handelsprægede del af Classensgade. Se kort over forslag til pilotnetværk.

 

 

Mødesteder og byrumsoplevelser

Oplagte mødesteder ved pilotnetværket ses ved indgangen til Fælledparken, ved søerne samt de strøgnære dele af Odensegade og Rosenvængets Allé.  Bredere set vil også andre oplagte mødesteder som ved Strandvænget/badestranden, lege- og opholdspladserne ved Randersgade og Silkeborggade.

 Lokalt skal der skabes forbindelse til bydelens knudepunkter for offentlig trafik; Nordhavn og Svanemøllen stationer samt de kommende metrostationer ved Trianglen, P.H.´s plads, Vibenhus Runddel og Nordhavn.

Ud over mødesteder skal der fokuseres på udviklingen af det grønne: Naturen, dyrelivet og kulturen samt en stimulering af handels- og opholdsstrøg.

Konkrete forslag til enkle byrumsoplevelser:

  • Mere natur: Opsætning af haveelementer, med dufte, grøntsager eller blomster. Dette kan etableres som et samarbejdsprojekt med beboere i området, de lokale skoler og ældrecentre.
  • Mere dyreliv: Opsætning af redekasser til fugle og flagermus, hvilket vil udvikle fuglelivet samt bidrage til nye oplevelser i byrummet – også ved aftentid.
  • Mere kultur: Opsætning af kunstudstillinger, aktivitetsredskaber for børn og ældre, der indbyder til længerevarende ophold, samt bænke der kan fungere som hvilepladser, ligesom bænkene kan udformes og placeres, så de fungerer som en oplevelse i sig selv
  • Udformning af visse former for byudstyr

Alt sammen elementer der kan skabe flere oplevelser for fodgængere i byrummet og dermed forstærke lysten til at gå. Så de der går, går mere og flere går med.

Området nær Trianglen som eksempel

Ét eksempel på et område på pilotstrækningen, der i dag har særlige problemer, og hvor der dagligt færdes mange mennesker, er Trianglen og Østerbrogade fra Nord for Trianglen til syd for Slagelsesgade. Se området markeret med rødt på kort over fodgængernetværket.
I dette område er der et stærkt behov for bredere fortove, etablering af cykelstier og flytning af busstoppesteder, samt dannelse af småpladser i Odensegades og Rosenvænget Allés indløb i Østerbrogade. Se eksempel på pladsdannelse i illustrationer. Derudover er der behov for at etablere en løsning på det trafikale kaos i forbindelse med Nordre Frihavnsgades udløb ved Trianglen.

Tekst til illustration 1: Forslag til Odensegade. Odensegades vestlige ende mod Østerbrogade belægges med tværgående belægning og udlægges som rekreativt torv i Trianglens solside - samtidig med at brede fortove i Østerbrogades østside anlægges og busstoppet midt i Østerbrogade flyttes. Bilgennemfart til og fra Østerbrogade droppes. Illustration udarbejdet af Camilla Hannberg, Arkitekt maa.

Sammenhæng til andre projekter

Projektet omkring et fodgængernetværk på Østerbro har direkte sammenhæng med Københavns Kommunes handlingsplaner for grøn mobilitet, samt den overordnede fodgængerstrategi med målsætningen om at øge fodgængertrafikken med 20 % i 2015.  

Derudover har projektet en klar sammenhæng til lokaludvalgets projekt vedr. Østerbrogade som miljøprioriteret strøggade, hvor der også foreslås tiltag, der kan forbedre forholdene for fodgængere og den grønne mobilitet generelt. Projektet kan også ses i sammenhæng med lokaludvalgets projektforslag om Strandboulevarden. Ligesom projektet skal sammentænkes med sikre skoleveje.

Projektforslaget knytter sig ligeledes til de planlagte bevægelsesstrøg i Sankt Kjelds Kvarter, der netop munder ud i Østerbrogade. Her bør der tænkes i gode overgange.

Projektforslaget kan også ses i sammenhæng lokaludvalgets projektforslag om en sti over Svanemøllen kaserne som forbindelse mellem Rymarkskvarteret og Sankt Kjelds Kvarteret og dermed som led i et net af fodgængerruter.

Realisering af projektet

Lokaludvalget foreslår, at Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen) i samarbejde med lokaludvalget, en række lokale aktører, organisationer, institutioner og borgere på Østerbro udvikler et endeligt forslag til konkrete trafikale- og byrumsforbedringer på pilotnetværket, samt en strategi for fodgængernettet som helhed. Til at understøtte udviklingsforløbet kan en række vidensinstitutioner inddrages – eksempelvis Kunstakademiets Arkitektskole, RUC, Københavns Universitet og Danmarks Designskole.

Realiseringsplan
Fase 1: Udviklingsforløb, herunder præcisering og fastlæggelses af elementer, der skal indarbejdes og /eller videreudvikles for at etablere et velfungerende fodgængernetværk med inspirerende mødesteder. Dette sker i samarbejde mellem Københavns Kommune, lokale aktører, organisationer, institutioner og borgere på Østerbro, samt evt. vidensinstitutioner. Her inddrages også overvejelser om og principper for et bydelsdækkende fodgængernetværk.

Fase 2: Implementering og realisering af pilotprojekt

Fase 3: Opsamling om og evaluering af pilotprojektet

Fase 4: Med udgangspunkt i erfaringerne fra pilotprojektet realiseres fodgængerstrategien på en større del af Østerbro og i andre bydele.

Økonomi

Projektforslaget anslås samlet set at koste ca. 10 mio. kr.

Projektet foreslås hovedsageligt finansieres af Københavns Kommune. Der kan desuden søges ekstern finansiering fra Realdania m.fl. til at videreudvikle og præcisere den strategiske del.

Læs mere om Fodgængerstrategien.

Download "Fodgængerstrategi for Østerbro" og "Velkommen i det fri 2011 - fase to i Fodgængerstrategi for Østerbro" nedenfor.