Et sundhedshus på Østerbro

 • ""
Københavns Kommune besluttede i 2011, at etablere et sundhedshus i området Østerbro/Indre by.

Kontaktinfo Sundhedshuset:
Forebyggelsescentret, tlf: 3530 3050 (alle hverdage mellem kl. 9 og 14)
Træningscentret, tlf: 35303210  se også http://genoptraening.kk.dk/
Østerbro Sygeplejeklinik, tlf: 35302640 og 35302661 (hverdage mellem kl. 8 og 9)
Hjemmeplejen Indre By/ Østerbro, tlf: 35303030 (mellem kl. 8 og 15.30)

Et sundhedshus rummer en række af kommunens tilbud på sundheds- og forebyggelsesområdet som genoptræning, motions- og kostvejledning, hjælp til rygestop osv.  Derudover kan der være forskellige private sundhedsprofessionelle – f.eks. praktiserende læger, psykologer og diætister.

Københavns Kommunes bevæggrund for et sundhedshus er at samle borgernære sundhedstilbud som privatpraktiserende læger og speciallæger, genoptræning, rehabilitering, sygepleje og forebyggelse under samme tag. Dette vil skabe en synergieffekt mellem de forskellige funktioner og lette borgernes mulighed for at komme i kontakt med sundhedsprofessionelle. Lokaludvalget ønsker først og fremmest, at der på Østerbro etableres et sundhedshus som det, der kendes fra andre bydele i Københavns Kommune, og som henvender sig til alle bydelens borgere på Østerbro og i Indre By. 

Københavns Kommune har med sin strategi Aktiv og tryg hele livet en målsætning om, at 50% færre af de ældre Københavnere skal være ensomme i 2015. For at imødekomme denne høje målsætning ønsker lokaludvalget, at et sundhedshus også skal rumme faciliteter til brug for bydelens mange ældreforeninger og klubber. Disse klubber har i dag fortrinsvis til huse i egne lokaler eller i forbindelse med forebyggelsescenteret i Randersgade. Faciliteterne skal skabe rum for sociale aktiviteter og give klubber, foreninger og enkeltpersoner mulighed for et tværgående samarbejder mellem kommune og civilsamfund.

Placering på Østerbro

Lokaludvalget ønsker, at sundhedshuset placeres på Østerbro. Her er befolkningstætheden størst og kvadratmeterprisen lavest. Desuden findes der i forvejen et forebyggelsescenter på Østerbro, og her er således allerede lokal erfaring med at benytte forebyggelsescenteret, som flyttes til et samlet sundhedshus.

Der er i dag mangel på sundhedstilbud på Ydre Østerbro. Placeres et nyt sundhedshus på Østerbro ville det gøre det nemmere for borgerne i denne del af byen at få hjælp af sundhedsprofessionelle. Ligesom Østerbro vil være en god placering idet sundhedshusenes geografiske placering fordeles over hele byen. Desuden er det for lokaludvalget vigtigt, at finde en placering, hvor tilgængeligheden er i højsæde for både ældre og handicappede.

Samarbejdsparter

I bydelen findes der allerede en række samarbejdsparter, som vil kunne være behjælpelig med at udfylde sundhedshuset med sociale aktiviteter.

 • Forebyggelsescenteret på Østerbro
 • Filmklubben Hans og Trine (holder til i Park Bio)
 • Diabetesforeningen (aktiviteter i Aktivitetscenteret i Randersgade)
 • Motionsforeningen i Randersgade (samarbejde med forebyggelsescenteret)
 • Nabo Østerbro
 • Rymarksvænge Pensionistklub
 • Sport og Spas (samarbejde med forebyggelsescenteret)
 • Vibenshave
 • Øbro Motion
 • Ældre Sagen Østerbro
 • Lokalområdekontor Indre By/Østerbro
 • Plejecentre i bydelen
 • Kommende kulturcenter ved Kildevældsskolen  

 

Realisering af projektet

Status er pr. 1. maj 2014 at Sundhedshuset placeres i Randersgade, hvor det nuværende forebygge

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder pt med at finde ud af hvordan det kommende sundhedshus skal indrettes. Se de foreløbige skitser til projektet her

Økonomi

Københavns Kommune har allerede i 2011 afsat 15 millioner til etablering af et sundhedshus. Projektet vurderes ikke at medføre yderligere driftsudgifter for Københavns Kommune. Sundhedshuset vil også huse privatpraktiserende læger og speciallæger, hvilke vil medføre lejeindtægter.