Digitale borgermøder og offentlig høring om Lynetteholmen

Læs med her, hvis du vil vide mere om miljøkonsekvensrapporten og indgive høringssvar

By & Havn har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for etablering af Lynetteholm, en ny halvø der ønskes etableret i Københavns Havn i forlængelse af Refshaleøen.
Rapporten er sendt i høring med frist den 25. januar 2021. 

Københavns nye ø, Lynetteholm, planlægges etableret som et ca. 2,8 km2 opfyldt område øst for Trekroner Søfort mellem Nordhavn og Refshaleøen. 

Det konkrete projekt, som miljøvurderes i denne rapport, er konstruktionen af øens omkreds med ny adgangsvej og modtagelsesanlæg til overskudsjord og opfyldning af området med ren og forurenet jord. 

Miljøvurderingen belyser Lynetteholms påvirkning af havmiljø, biologi, trafik og sejlads, herunder: 

  • Havmiljø og vandkvalitet
  • Badevandskvalitet i havnen og i Øresund
  • Trafik
  • Sejlads
  • Luft- og klimapåvirkning
  • Biodiversitet
  • Påvirkning på tværs af landegrænser samt afledte aktiviteter ved anlægget.
  • Støj og vibrationer
  • Menneskers sundhed
  • Landskab, visuelle påvirkninger af omgivelserne

Østlig Ringvej og metro til Lynetteholm, byudviklingen og en eventuel fremtidig dokport mellem Lynetteholm og Nordhavn indgår således ikke i denne miljøkonsekvensvurdering, men vil blive miljøvurderet på et senere tidspunkt.

Hvis du gerne vil blive klogere på, hvilke konsekvenser anlæg af Lynetteholmen har for din hverdag, kan du i starten af det nye år komme til 3 digitale informationsmøder med By & Havn. 

De tre digitale informationsmøder afholdes den 5. januar med temaerne sejladsforhold, jordtransport samt klimasikring, natur og miljø. På møderne kan du få et indblik i miljøkonsekvensrapporten og stille uddybende spørgsmål til eksperterne bag, inden man eventuelt afgiver sit høringssvar til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere om borgermøderne på By & Havns hjemmeside, som du finder ved at klikke her.

Lokaludvalget planlægger lige nu en borgerpanelundersøgelse, som skal stille skarpt på østerbroernes holdning til miljøkonsekvensrapporten, før lokaludvalget skriver og sender sit høringssvar til miljøkonsekvensrapporten i slutningen af januar. Tilmeld dig Østerbro Lokaludvalgs Borgerpanel her.

Læs mere om undersøgelsen og afgiv høringssvar på Trafik- Bolig- og Byggestyrelsen hjemmeside, som du finder ved at klikke her