Carl Nielsens Allé som klimalommepark

  • ""
​Østerbro Lokaludvalg ønsker, at Carl Nielsens Allé omdannes til klimalommepark, hvor klimamæssige tiltag kobles med rekreative muligheder.

Konsulentfirmaet Hausenberg og Polyform har på lokaludvalgets foranledning udarbejdet en række baggrundsnotater og udviklingsscenarier for pladsen, som har dannet udgangspunkt for en gennemført dialog med borgerne ved en række arrangementer.

Byrummet skal fungere som et afbræk for daglig trængsel og travlhed på Østerbrogade. Et samlingssted på Østerbro med rum til udfoldelse, aktiviteter og ophold for både børn og voksne. Pladsens kuperede terræn skal udbygges og møbleres med forskellige legeredskaber, små byhaver, boldbaner, vanddysser og siddemuligheder. Bunkerne på pladsen kan anvendes til udadvendte aktiviteter. Der tilføjes en café.

De rekreative muligheder skal gå hånd i hånd med opsamling af regnvand og udnyttelse af solenergi på Svanemøllehallens og omliggendes institutioners tage. Dette vil mindske risikoen for oversvømmelse i området ved både skybrud og hverdagsregn. Regnvandet kan med fordel genanvendes til mange formål både i forbindelse med pladsen, herunder vanding af haver, regnvandsbede og soldrevet springvand. Hermed støtter projektet Københavns Kommunes målsætning om at afkoble 30 % regnvand lokalt.

På Svanemøllehallens gavl kan der opsættes en vertikal have, parkeringspladser kan forsynes med permeable underlag, og der anlægges minihaver og græsarealer. Alt sammen klimamæssige tiltag, der samtidig vil fremme biodiversiteten.  

Lokaludvalget og Miljøpunkt Østerbro arbejder på at fremtidssikre byrummet ved at skabe brugerdrevne elementer, hvor brugernes indflydelse og påvirkning gør sig gældende. Pladsomdannelsen vil komme en bred målgruppe til gode, da pladsen både vil fungere som et bevægelses område, målrettet børn og unge, et samlingssted for voksne og ældre, mens driften af minibyhaverne kan fungere som en fælles aktivitet på tværs af generationer. En omdannelse af byrummet vil give et tiltrængt løft til den ydre del af Østerbro, der mangler opholdssteder og grønne åndehuller. Pladsen fremstår i dag misligholdt og ubenyttet, men er velbelyst med sol og ligger helt op til Østerbrogade.

Den nuværende situation med mange parkerede biler, megen gennemkørende trafik, ingen cykelsti og gående  på vejbanen skaber et utrygt miljø. Områdets interessenter peger på, at den smalle port er direkte farlig for brugerne, som i mange tilfælde er børn og unge.

I den vestlige del af pladsen, mod Østerbrogade indpasses op mod 21 parkeringspladser, og man vil stadig kunne nå de private p-pladser i de nærliggende gårde i bil, ligesom der vil være adgang for brandsluknings- og renoveringskøretøjer. I konsekvens af omlægningen og for at sikre svage trafikanter lukkes den smalle port i den østlige ende af pladsen for biltrafik.

Sammenhæng til andre projekter

Klimalommeparken vil fungere i synergi med projektforslaget om Østerbrogade som strøggade med dæmpet trafik og tilsvarende bedre forhold for bløde trafikanter og muligheder for ophold.

Projektforslaget har positiv betydning for cykel- og gangtrafikken fra Østerbro vest for Østerbrogade til institutions- og idrætsområdet.

Endelig skal projektet skal ses i sammenhæng med indsatsen i klimakvarteret i Sankt Kjelds Kvarter, der arbejder med nye løsninger for lokal afledning af regnvand og med bevægelsesstrøg og forbindelser på tværs af Østerbrogade. I den forbindelse arbejder Københavns Energi med udledning af regnvand fra Sankt Kjelds Kvarter via et rør til havnen. Etableres dette rør, kan tagvandet fra den nordlige del  Svanemøllehallen ledes samme vej.

 

Realisering af projektet

Projektforslaget kan realiseres i et samarbejde mellem Svanemøllehallen, Miljøpunkt Østerbro, områdets boligforeninger og brugere, samt Teknik- og Miljøforvaltningens igangværende arbejde med klimatilpasning, lommeparker og byhaver. Projektforslaget er desuden relevant for Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Ejendomme.

Carl Nielsens Allé bruges i dag til beboerparkering og afsætnings- og henteplads for områdets institutioner og skoler.  Lokaludvalget foreslår, at der findes erstatnings p-pladser ved "sporsløjfen" - vejen langs med banearealet til B93. Her findes et ureguleret areal med store jordbunker og uplejet græs. Med en mindre indsats vil der her kunne etableres 20-30 "permeabel-regn-gennemtrængelige" parkeringspladser med relativ kort gangafstand til Carl Nielsens Allé. Københavns Ejendomme har forudsat, at de tre matrikler som udgør klimalommeparken overdrages til Teknik- og Miljøforvaltningen, hvis Carl Nielsens Allé udvikles rekreativt.

Plan for realisering

Fase 1 – Baggrundsundersøgelser/dialog med interessenter, samt pilotprojekt med byhaver

Fase 2 – Udvikling af endeligt koncept

Fase 3 – Projektering og anlæg

Økonomi

Anlæg af klimatilpasningsløsninger anslås til at koste 11.5 mio. kr.

Anlæg af lommeparkfunktionerne anslås til at koste 5-6 mio. kr.

Driftsudgifterne til selve klimalommeparken anslås til ca. 350.000 kr. om året. Drift af regnbede og faskiner vil koste mellem 30.000-40.000 kr. årligt. Dertil kommer vedligeholdelse af den vertikale have/grønne facade for  500-1.000 kr. pr. m2 årligt.

Brugerdrevne elementer, der kan mindske udgifterne til drift.

Etableres den store rørledning til havnen, vil der kunne spares ca. 1 mio. kr. i anlæg af faskiner og regnbede, samt ca. halvdelen af udgifterne til vedligehold af regnbede og faskiner.

Projektet vil overvejende skulle finansieres af Københavns Kommune. Derudover vil der være mulighed for at søge Københavns Energi om tilskud til afkobling af regnvand fra Svanemølle hallens tag – et beløb på ca. 140.000 kr.

Mere information

Download Skitseforslag Carl Nielsens Allé

Se de urbane haver på Carl Nielsens Alle i videoen "Havne på bunkeren"