Budget 2022 er landet

 • Københavns Kommune
Lys til Fælledparkens skatere og ny daginstitution men meget få trafikale forbedringer til Østerbro

Under overskriften ”Velfærd og fællesskaber i en grøn by” vedtog Borgerrepræsentationens politikere torsdag aften buget for 2022. Budgettets hovedfokus er kernevelfærd til byens børn, sårbare og ældre, klimaindsatser og flere idrætsfaciliteter.

Aftalen skal sikre et endnu grønnere København og en årlig reduktion i udledningen af CO2 på 24.000 tons. Blandt andet sænker man hastighedsbegrænsningen med 10 kilometer i timen på flere strækninger i byen, og en del almindelige parkeringspladser laves om til elbils parkering og parkeringszonerne udvides, så pendlere ikke kan parkere gratis i udkanten af byen for at tage cyklen eller bussen det sidste stykke til arbejde.

Der er afsat penge til at øge trygheden for beboerne på byens plejehjem, så de fremover får tilknyttet et fast team af plejere, som de kender. Samtidig sikrer aftalen 200 mio. kr. over de næste fire år til at styrke den pædagogiske indsats og ansætte mere personale på byens botilbud.

Der også afsat et historisk højt beløb til at sikre byens skoleveje, ligesom forholdene for fodgængere og cyklister generelt forbedres omkring Inderhavnsbroen, Nyhavn og Toldbodgade i det historiske København.

Endelig gives der også penge til at udvide kommunens støjvagt og natteværter for at skabe en bedre balance mellem natteliv og naboernes nattesøvn.

Lunken modtagelse hos Østerbro Lokaludvalg

Der er generel stor begejstring for budgetresultatet blandt Borgerrepræsentationens politikere, som – udover Konservative – alle har været med til at godkende det endelige resultat.

I Østerbro Lokaludvalg er vi ikke helt så begejstrede. Vi havde især håbet på midler til øget trafiksikkerhed på Østerbro. Ensretning og cykelsti på Nygaardsvej har længe stået højt på ønskelisten, ligesom vi ser anlæg af en trafikø i Skt. Kjelds Kvarteret som en naturlig og attraktiv forlængelse af de klima- og skybrudsprojekter, som er blevet anlagt de seneste år. Desværre var det eneste trafikale projekt, som fik midler i denne omgang sidste etape af den trafikale forbedring af Nordre Frihavnsgade, hvilket konkret betyder etablering af cykelsti på strækningen mellem Strandboulevarden og Østbanegade. Og på trods af, at sikre skoleveje er højt prioriteret i budgettet, er der ikke bevilget midler til de østerbroske skoleveje, hvilket vi i lokaludvalget selvfølgelig er frustrerede over.

En ærgerlig lokaludvalgsformand kritiserer resultaterne af årets budgetforhandlinger, og mener at Borgerrepræsentationens politikere kunne have gjort meget mere for trafiksikkerheden på Østerbro.

”Vi er rigtig ærgerlige over, at man ikke har fokuseret på trafiksikkerheden på Nygaardsvej. Hver dag cykler 2400 cyklister på vejen, hvoraf 1400 er skolebørn. På samme tid kører der 1900 biler, og i lokaludvalget har vi arbejdet hårdt for at få forbedret sikkerheden netop her. Desuden ville vi gerne have haft, at man havde prioriteret trafikøen i Skt. Kjelds Kvarter som et stort hovedprojekt. Det kunne have været gjort for omkring 4 mio. kr.”

- Allan Marouf, lokaludvalgsformand

I budgettet er der afsat midler til forundersøgelse af mulighederne for begrønning på Kalkbrænderihavnsgade og en screeningundersøgelse af mulighederne for halkompleks og vandkluturhus i Nordhavn. Undersøgelsernes fokus ligger godt i spænd med vores visioner og arbejde for Østerbro og Nordhavn, hvor vi løbende arbejder for flere grønne områder og bedre miljø, ligesom et vandkulturhus i Nordhavn længe har stået højt på vores ønskeliste. Vi vil nu arbejde for at holde politikerne op på at projekterne føres til dørs og munder ud i konkrete, håndgribelige resultater.   

På den positive side, er vi glade for, at initiativet Nabo Østerbro får driftsmidler til at fortsætte det gode arbejde, med at tilbyde Østerbros ældre fællesskab og spændende aktiviteter. Vi hilser også bevillingen til lys på skatebanen i Fælledaprken og helårsis i Østre Skøjtehal velkommen. Området omkring Østre Gasværk har været længe undervejs, og vi glæder os til at se det endelige resultat i sin helhed, når det forhåbentligt står klar inden for en nær fremtid. Generelt er vi optagede af at skabe gode muligheder for fysisk udfoldelse for både børn, unge, voksne og ældre, og vi håber at bevillingerne kommer mange til gode.

Konkret får Østerbro midler til følgende projekter:

 • TM107: Forbedrede trafikale forhold på Nordre Frihavnsgade
 • TM036: Genopretning af stenkant ved Søerne – Østerbrogade
 • KF131: Forundersøgelse af udvikling og byggeri i området mellem Parken og Østerbro Stadion.
 • KF71: Halkompleks og havkulturhus i Nordhavn (screeningsbevilling)
 • KF010: Det flydende aktivitetshus – udbedring og opgradering efter ibrugtagning
 • KF047: Hybridtennisbaner til Tennisklubben Ryvang
 • KF101: Helårsis i Østerbro Skøjtehal
 • TM99: Forundersøgelse af begrønning på Kalkbrænderihavnsgade
 • SO63: Fortsat finansiering af Nabo Østerbro
 • BU06: Anlæg af 8-gruppers institution på Kastelsvej (Institutionen ligger egentligt inden for Indre By Lokaludvalgs administrative grænser, men har postnummer i Østerbro og vil komme til at betjene en del borgere fra Østerbro)
 • TM79: Lys på skaterbanen i Fælledparken

Vi håber på lidt bedre resultater, når overførselssagen går i gang til foråret.

Læs hele budgetaftalen her. 

Læs Københavns Kommunes faktaark for budget 2022 her.