Sankt Joseph startredegørelse

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en startredegørelse med henblik på udarbejdelsen af et lokalplanforslag Sankt Joseph Søstrene Plejecenter.

Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre istandsættelse og ombygning af de eksisterende, oprindelige klosterbygninger, Sankt Joseph Søstrene, Strandvejen 95, nedrive en nyere bygning og opføre en ny bygning nord og vest for de eksisterende klosterbygninger.

Der indrettes seniorboliger, servicearealer og lignende i de eksisterende klosterbygninger og opføres ca. 100 plejeboliger som nybyggeri. Den eksisterende kirke tænkes indrettet til kulturelle formål.

Området er omfattet af rammerne for O2-område, som fastsætter anvendelsen til offentlige formål og private institutioner af almen karakter. Endvidere kan der etableres ældre og ungdomsboliger. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 110.

Det forventes, at anvendelsen af området i Kommuneplan 2015 vil blive ændret til en B4-ramme, som fastsætter anvendelsen til boligformål og bebyggelsesprocenten til 130. Kommuneplan 2015 ventes vedtaget med udgangen af 2015 og før lokalplanen.

Høring

Der er høringsfrist den 30. april

Mere information

Download Høringsbrev Lokalplan Sankt Joseph Søstrene Plejecenter, Sankt Joseph Startredegrelse, lokaludvalgets høringssvar den 21.4.15