Almene boliger - forudgående høring

I forbindelse med indgåelsen af finansloven for 2015 er der indgået aftale om en ændring af lov om planlægning og almenboligloven. Lovforslaget om ændring af lov om planlægning giver kommunen mulighed for at stille krav om op til 25 pct. almene boliger i forbindelse med lokalplanlægningen for nye boligområder.
Det er en forudsætning for at bruge planbestemmelsen om almene boliger i lokalplanerne, at der er optaget retningslinjer herom i kommuneplanen.

Forslag om ændring af Kommuneplan 2011 i overenstemmelse hermed sendes i forudgående høring, med mulighed for at indsende ideer og kommentarer indtil d. 2. januar 2015.

Hovedspørgsmål til den kommende planlægning:

I planprocessen ser Københavns Kommunefølgende overordnede hovedspørgsmål som der ønskes idéer og kommentarer til:

• Hvordan får vi skabt mulighed for indpasning af almene boliger i Københavns Kommune?

Høring

Der er høringsfrist den 2. januar 2015

Mere information

Download Forudgående høring om kommuneplantillæg om almene boliger

Download Lokaludvalgets høringssvar 11.12.14