Scherfigsvej 8 - intern høring

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen har udarbejdet en startredegørelse med henblik på udarbejdelse af en lokalplan med kommuneplantillæg for ejendommen Scherfigsvej 8, der tidligere husede WHO og som nu er flyttet til FN-byen på Marmormolen.

Lokalplanen og kommuneplantillægget skal muliggøre en boligbebyggelse på i alt ca. 15.000 m² etageareal, og omfatter fire punkthuse og tre boligblokke med variation i boligstørrelser fra 80 til 170 m². Projektet forudsætter, at den eksisterende bebyggelse rives ned. Der etableres en offentlig tilgængelig sti mellem Scherfigsvej og Strand-promenaden med belægning af hårdtbrændt tegl.

Parkeringspladser på nær enkelte handicapparkeringspladser anlægges i kælder.

I Kommuneplan 2011 er det aktuelle lokalplanområde udlagt som C1-område til boliger og serviceerhverv med en maksimal bebyggelses-procent på 110, en maksimal bygningshøjde på 20 meter samt et friarealkrav på minimum 60 pct. for boliger og 15 pct. for erhverv. Parkeringsdækningen skal være i størrelsesordenen og højst 1 pr. 100 m² etageareal.

Det foreslås at ændre kommuneplanrammen til B3*-ramme for boliger. Den maksimale bebyggelsesprocent, bygningshøjder og friareal-krav fastholdes som udgangspunkt. Parkeringsdækningen ændres til højst 1 pr. 100 m² etageareal. Der foreslås indarbejdet en bemærkning, hvor det muliggøres, at der i en lokalplan kan fastsættes en bygnings-højde på maksimalt 24 meter samt en maksimal bebyggelsesprocent på 115 for matr. nr. 4804 Udenbys Klædebo Kvarter (Scherfigsvej 8).

Høring

Høringen er en intern høring og der er frist den 21. januar 2015.

Mere information

Høringsbrev intern høring_Scherfigsvej, Startredegørelse for Scherfigsvej 8

Lokaludvalgets høringssvar vedr Scherfigsvej d.20.1.15