Beauvaisgrunden lokalplanforslag - intern høring

I forbindelse med Budget 2014 blev det aftalt, at der i år skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan til bolig- og erhvervsformål for Beauvaisgrunden, samt at salget af grunden skal bidrage til finansiering af Østerbro kulturhus. Teknik- og Miljøforvaltningen er derfor i gang med at udarbejde et lokalplanforslag for grunden.

Høring

Idéoplægget til den nye lokalplan er sendt i intern høring hos lokaludvalget. Der er høringsfrist den 11. april.

Idéoplægget

Lokalplanen fastlægger bebyggelsesforholdene for en erhvervsbebyggelse med Lyngbyvej og en boligbebyggelse i den sydvestlige del af området. Friarealet mellem de to bebyggelser skal udformes som et grønt område for områdets beboere og brugere, samt med offentlig adgang for kvarteret.

Mod Lyngbyvej muliggøres en sammenhængende erhvervsbebyggelse i et stort volumen, der visuelt skal bryde op ved at slynge sig i grundplanet og terasseres i højden, samt dele sig i o toppe, hvor bygningerne kommer op i forskellig højder mellem 30 og 60 m med en lavere højde for bygningsdelen mellem de to.

Mod vest kan opføres tre fritliggende boligbebyggelser i forskellige højder på mellem 19 og 35 meter.

Planen vil muliggøre en samlet bebyggelsesprocesn på 165 med ca. 75 pct. af etagearealet til erhverv og 25 pct. til boliger. En del af serviceerhvervet kan være detailhandel for særligt pladskrævende varer.

Proces

Forslagene til lokalplane og kommuneplantillæg forventes politisk behandlet inden sommerferien og sendt i offentlig høring hen over sommeren. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget inden jul i år.

Mere information

Download høringsbrev, Skitse ideoplæg , Forurening_kort , Støjkort , Oversigtsfoto , Oversigtskort

Download lokaludvalgets høringssvar, download Mindretalsudtalelse til høringssvar