Ældre og gangbesværede i den kollektive trafik

Hvor på Østerbro er der behov for tilpasninger af busnettet og bedre indretning af stoppestedernel i forhold til ældre og gangbesværede? Kom med dine inputs nederst på siden.

Baggrund

31.oktober 2013 tiltrådte Borgerrepræsentationen et medlemsforslag fra Dansk Folkeparti om ældre, gangbesværede og kollektiv trafik. Medlemsforslaget inklusivt ændringsforslag og beslutning kan findes via dette link http://subsite.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Borgerrepraesentationen/31-10-2013/aa54cbd7-c796-4a1c-84efa763c6c749a0/c1ea3705-8efa-45bd-9c2d-d4248a4531de.aspx

Økonomiforvaltningen har nu igangsat en række undersøgelser i samarbejde med Teknik- og Miljøfovaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Movia, i dialog med Ældrerådet og Handicaprådet og med input fra lokaludvalgene.

Følgende undersøgelser er igangsat:

1. Behovsanalyse:

Hvilke behov og ønsker de ældre og gangbesværede har, søges belyst via en interviewundersøgelse af de ældre og gangbesværede i den kollektive trafik. Resultatet herfra skal bruges til de videre anbefalinger, og til den fremtidige planlægning af den kollektive trafik.

2.Tilpasning af busnettet

Hvor de ældre og gangbesværede bor belyses via kortmateriale, hvorpå der også tilføres væsentlige destinationer udvalgt af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Dette kombineres med de eksisterende busruter / stoppestedsplaceringer. Ud fra materialet vurderes det, hvilke steder i København, der bør søges busbetjent, som ikke allerede betjenes i dag. Samtidig vurderes det, hvilken betydning eventuelle ændringer vil få for andre buspassagerer, og på baggrund heraf udarbejdes en samlet økonomisk og trafikal vurdering af tiltagene.

3. Indretning af stoppesteder:

På baggrund af hvor de ældre bor, og hvor de primære destinationer er, udvælges en række stoppesteder, der bliver undersøgt for mulige forbedringer if. til tilgængelighedsforhold, ledelinjer mv. Læskærme vil løbende blive udskiftet i kommunen fra 2015 i anden sammenhæng, og vil derfor ikke indgå i undersøgelsen.

Parallelt med undersøgelserne har lokaludvalgene mulighed for at indsende forslag til tilpasninger af busnettet og til indretning af stoppestederne for deres bydele i forhold til ældre og gangbesværede.

På baggrund af undersøgelserne, af dialogen med Ældrerådet og Handicaprådet,  og af forslagene fra lokaludvalgene vil de tre forvaltninger udarbejde en anbefaling vedrørende indretning af stoppesteder til overførselssagen i 2014. Anbefalingen til overførselssagen skal senest være udarbejdet i februar 2014.

Anbefalinger i forhold til tilpasninger af busnettet forventes at indgå i et oplæg til Budget 15 om ændringer i busnettet.

Høring

Der er frist for at indsende forslag den 9. februar 2014

Mere information

Download lokaludvalgets høringssvar 23.1.14, Kommentarer til høring