Fremkommelighed

Københavns Kommune har brug for hjælp til at identificere kryds og strækninger med fremkommelighedsproblemer, og har brug for din konkrete viden om hvordan trafikken forløber i din bydel.

Teknik- og Miljøforvaltningen skal kortlægge de steder på det kommunale vejnet med høj trafikintensitet, hvor der ofte opstår myldretidsproblemer. Forvaltningen skal ligeledes se på mulige løsninger og vurdere løsningerne i forhold til at bekæmpe trængslen i København.

Generelt tager forvaltningen udgangspunkt i kryds, da de har størst indvirkning på trafikafviklingen. Dog vil de også inddrage andre forhold, eksempelvis venstre- og højresvingmuligheder.

Forvaltningen arbejder imod at udarbejde en prioriteret liste med kendte problemstrækninger, hvor de 10 vigtigste bliver bearbejdet og prioriteret som baggrundsmateriale for en politisk beslutning i Borgerrepræsentationen.  

Har du oplevelser om steder på Østerbro, hvor der ofte opstår myldretidsproblemer, hvor der dannes køer eller steder hvor fremkommeligheden ikke er optimal, så skriv til os i boksen på siden her

Vi skal have dine inputs senest 3. december kl.12.00. Lokaludvalget vil samle og videreformidle alle inputs til forvaltningen.

Høring

Der er høringsfrist den 13. december 2013

Mere information

Læs Høringsbrev Bedre Fremkommelighed i København

Download lokaludvalgets høringssvar 10.12.13

Download Inputs fra Østerbros borgere vedr Bedre Fremkommelighed