Styringsstrategi for sø- og vandsystemet

Vandløbsmyndigheden i Københavns Kommune har truffet beslutning om at fremme forslag til styringsstrategi for sø- og vandløbssytemet i København med fastsatte flodemål. Udkastet sendes hermed i offentlig høring i 8 uger.   Københavns søer er forbundet via åbne og rørlagte vandløb. De forsynes primært med vand fra Harrestrup Å. Ferskvandssystemet har udløb til Københavns havn ved Kastellet og til Kalveboderne.  

Styrestrategien beskriver de overordnede retningslinjer for automatiske og manuelle reguleringsindgreb. Retningslinjerne udgør en rammesættende vejledning for den praktiske drift.

Høring

Udkastet er i høring til den 26.11.2013

Mere information

Find udkastet her: http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/styringsstrategi-s-og-vandl-bssytemet

Download lokaludvalgets høringssvar 14.11.13