Miljøvurdering af konkretisering af skybrudsplanen

I forbindelse med implementeringen af Københavns Kommunes Skybrudsplan 2012, er byen blevet opdelt i otte såkaldte vandoplande. Til hvert vandopland bliver der udarbejdet en konkretisering af skybrudsplanen, der udlægger de overordnede linjer for hvordan skybrudsplanen skal implementeres lokalt. Tre af disse konkretiseringer er sendt i høring hen over sommeren 2013. Det drejer sig om Ladegårdså/Frederiksberg Øst/Vesterbro, Østerbro og Indre By.

Planerne for konkretisering af skybrudsplanen skal miljøvurderes, da de fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, og de er derfor omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Følgende miljøfaktorer er fundet relevante og derfor belyst i denne miljøvurdering:
a) Fredede arealer
b) Naturbeskyttelse
c) Overfladevand
d) Grundvand (i relation til forurenede grunde)
e) Befolkningens velfærd i relation til fremkommelighed i byen
f) Rekreation

Høring

Miljøvurdering er i høring til den 10. september 2013

Mere information

Download Miljøvurdering Skybrudsplanen

Lokaludvalget har valgt ikke at kommentere denne høring