Sammenhængende børne- og ungepolitik i Københavns Kommune

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen har udarbejdet et udkast til Københavns Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Ifølge Dagtilbudsloven og Serviceloven skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan indsatser er forankret på tværs af forskellige faggrupper, institutioner og sektorer. Dette er derfor et udkast til en overordnet Børne- og Ungepolitik, der binder de forskellige politikker og strategier på det samlede børne- og ungeområdet i Københavns Kommune sammen. Politikken skal fungere som en paraply for den samlede indsats på børne- og ungeområdet og går på tværs af fagområder og forvaltninger.

Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget har på udvalgsmøder den 22. maj 2013 behandlet indstillingen ”Sammenhængende Børne- og Ungepolitik - perspektiver på tværs af sektorer”. Udvalgene vedtog at sende indstillingen i høring blandt interne og eksterne interessenter.

Høring

Der er høringsfrist den 5. juli 2013

Information

Download Sammenhængende børne-og ungepolitik_indstilling, beslutning og bilag, h høringsbrev

Supplerende oplysninger kan findes her

Download Lokaludvalgets høringssvar om sammenhængende børne-og ungepolitik d.13.juni