Inputs til strukturarbejdet

Østerbro Lokaludvalg har modtaget høring om styrket decentral forvaltningsorganisering.

Københavns Borgerrepræsentation nedsatte et strukturudvalg for perioden juni-december 2012, som aflagde rapport til BR den 13. december 2012. På baggrund af denne besluttede Borgerrepræsentationen, at der skal arbejdes videre med fire spor indenfor kommunens nuværende overordnede organisering:

Til brug for kommunens videre arbejde primært med det første spor, en styrket decentral forvaltningsorganisering, ønskes lokaludvalgenes input tidligt i processen. Der er brug for lokaludvalgenes erfaringer og konkrete løsningsforslag, samt input fra andre aktører i bydelene, til hvordan kommunens decentrale organisering kan blive bedre.
Kommunens udfordringer består især i at skabe sammenhæng, nærhed og effektivitet i den decentrale/lokale kommunale opgaveløsning. Herunder udfordringer i forhold til borgere der har behov for eller efterspørger ydelser, der går på tværs af forvaltningsområder, mange forskellige borgerindgange, samt behov for øget borgerinddragelse og lokal forankring gennem et øget engagement i lokalområderne.

Mere konkret ønskes lokaludvalgenes input, erfaringer og forslag til mulige løsninger indenfor tre temaer knyttet til den decentrale forvaltningsorganisering:

1. Borgerinddragelse og lokal forankring

2. Gennemskuelig borgeradgang og større ensartethed

3. Større grad af samlokalisering på tværs af forvaltnings- og fagområder

Høring

Der er frist den 25. marts 2013

Mere information

Download Brev til lokaludvalgene vedr. strukturarbejdet
Download Debatoplæg-styrket decentral forvaltningsorganisering
Download Kommissorium-styrket decentral forvaltningsorganisering
Download Strukturudvalgets rapport kapitel 5.1-decentral organisering

Download Lokaludvalgets høringssvar