Styrket samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber

I januar 2012 blev der nedsat en styregruppe, bestående af de faglige organisationer KLF, SKK, BUPL og LFS, samt interesseorganisationerne KFO og Skole & Forældre, København.
Styregruppen, hvor Børne- og Ungdomsborgmesteren fungerede som formand, skulle i samarbejde med forvaltningen sætte rammerne for et forløb, hvor mulighederne for at styrke samarbejdet mellem skoler, institutioner og klubber skulle undersøges.
På baggrund af praktikernes forslag til styrket samarbejde har forvaltningen udarbejdet forslag til "Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber", samt forslag til en implementeringsplan for, hvordan realiseringen af målene kan ske.  
 
Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 26. september 2012 behandlet indstillingen om styrket samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber og besluttede at sende forslag til mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber samt forslag til implementering af målarbejdet i høring.  
Forvaltningen vil efter høringen præsentere udvalget for høringssvarene med forslag om eventuelle tilpasninger. Efter den endelige godkendelse igangsætter forvaltningen implementeringsplanen.  
 
Udover identifikationen af fremdriften med målarbejdet gennem den ledelsesmæssige dialog, så vil hvert af de seks mål: 1) børn og unges kulturfællesskaber, 2) udsatte børn og unge, 3) overgange, 4) fælles fokus og fælles sprog, 5) ledelsesmæssig forankring af samarbejdet, 6) forvaltningens implementeringsindsatser, fungere som omdrejningspunkter på de årlige samarbejdskonferencer, som forvaltningen - i samarbejde med de faglige organisationer - arrangerer. På konferencerne foretages en temperaturmåling af, dels hvordan der arbejdes med målene, dels hvilke udfordringer arbejdet er forbundet med.
 

Høring

Forslag til mål for forpligtende samarbejde, er i høring til den 16.11.12

Mere information

Download  høringsbrev, indstilling, beslutning samt bilagsmateriale

Lokaludvalget svarede ikke på denne høring