Fleksible tilbud på almenskolerne og nedlæggelse af gruppeordningerne

Fra begyndelsen af skoleåret 2012/13 trådte en ændring af folkeskoleloven om inklusion af elever med særlige behov i almenundervisningen i kraft. Ændringen af folkeskoleloven medfører, at specialundervisningsbegrebet indsnævres, mens almenundervisningsbegrebet udvides. Det betyder, at almenskoler i højere grad end i dag skal tilrettelægge almenundervisningen så den i højere grad tager højde for elevernes forskellige og særlige behov.

Der findes i alt 127,5 pladser i 16 gruppeordninger (indskolingsklasser, observationsklasser og skolegrupper) fordelt på 14 almenskoler i København. Målgrupperne er forskellige, og tilbuddene retter sig mod forskellige aldersgrupper. Tilbuddene er ikke varige løsninger for børnene. Det betyder, at børn der i forvejen er sårbare sættes i en mellemposition hvor de venter på en videre indsats, og vil opleve flere skoleskift, hvilket er uhensigtsmæssigt for børnenes trivsel og udvikling, og i strid med målet om, at børn med særlige behov hurtigt skal have det rette tilbud. I modsætning til alle andre specialskoletilbud er der ofte ledige pladser i gruppeordningerne, og det er svært at tilpasse tilbuddene til de aktuelle behov. Med udgangspunkt i en analyse af alle gruppeordningerne (se bilag 1) og dialog med ledelse og medarbejdere i ordningerne anbefaler forvaltningen, at gruppeordningerne nedlægges.

Der er tale om en omfordeling af ressourcer fra de nuværende gruppeordninger og enkeltintegrationsmidler til skolerne. Almenskoler vil i alt få udlagt ca. 39 mio. kr. til at lave lokale inkluderende indsatser, tilbud og forløb. Københavns børne- og ungeforvaltningen anbefaler, at hovedparten af ressourcerne fra gruppeordningerne og enkeltintegrationsmidler udlægges efter samme økonomiske model. I bilag 2 er forslag til fordelingsmodel beskrevet.

Høring

Der er frist for indsendelse af høringssvar den 28.09.12

Mere information

Download Høringsbrev
Se materialet her: http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Moedemateriale/Boerne-OgUngdomsudvalget/15-08-2012/09a58651-46b7-410f-946c-ca6489a3425f.aspx
Bilagene ligger på dagsordenspkt. 6

Download Lokaludvalgets høringssvar 20.09.12